วีดิทัศน์ชุด 25 ปี สวรส. สู่ระบบสุขภาพไทยในอนาคต

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2018-08-21 16:32
ชนิดวีดีโอ 
วีดิทัศน์ชุด 25 ปี สวรส. สู่ระบบสุขภาพไทยในอนาคต
จำนวนผู้อ่าน
197

 

 

          วีดิทัศน์ชุด “25 ปี สวรส. สู่ระบบสุขภาพไทยในอนาคต” จัดทำโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำเสนอให้เห็นความสำคัญขององค์กร ผ่านการทำความเข้าใจถึงประโยชน์หรือคุณค่าของงานวิจัยตลอดช่วงระยะเวลา 25 ปี ของการดำเนินงานของ สวรส. ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและประชาชนกลุ่มต่างๆ ตลอดจนเห็นทิศทางพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรในระยะต่อไปที่จะขับเคลื่อนให้เกิดระบบสุขภาพที่พึ่งประสงค์ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.