VDO การใช้ยาอย่างถูกต้อง-เหมาะสม - EP7 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-08-09 16:24
ชนิดวีดีโอ 
 VDO การใช้ยาอย่างถูกต้อง-เหมาะสม - EP7 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use)
จำนวนผู้อ่าน
1294

EP7 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use)

สื่อ VDO นี้จัดสร้างโดยเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ UHosNet เพื่อเป็นช่องทางให้ คณะทำงานในโครงการ RDU Hospital (โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) ทั้งในและนอกเครือข่าย บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาข้อมูลการใช้ยาอย่างถูกต้อง-เหมาะสม-เพียงพอ-ปลอดภัย บนพื้นฐานของหลักฐานความรู้ที่ดีที่สุด รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการสั่งและใช้ยาทุกระดับ สามารถนำไปใช้หรือเผยแพร่ได้อย่างแพร่หลาย ทั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์สื่อสารกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้เกิดการยกระดับคุณภาพการใช้ยาทั้งระบบทั่วประเทศ.

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.