สิ่งพิมพ์

 • ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
  25/10/2012 - 11:05
  หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น ๕ ตอนด้วยกัน ตอนที่ ๑ ว่าด้วยหลักการ แนวคิด และทฤษฏี เริ่มด้วย แนวคิดเรื่่องหลักประกันสุขภาพ (health security) และระบบประกันสุขภาพ (health insurance) ตาม...
 • Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2555
  07/09/2012 - 16:25
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย” ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เป็นกิจกรรมทางวิชาการของแผนงานวิจัย...
 • มหาอุทกภัยปี 2554 : บทเรียนจากประสบการณ์
  07/09/2012 - 09:51
  ปัญหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ได้สร้างความเสียหายแก่ประเทศและประชาชนจำนวนมาก แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ จะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการเยียวยาความเดือดร้อนดังกล่าว เมื่อปัญหาดังกล่าวทุเลาลง...
 • การเมืองและดุลอำนาจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  29/03/2012 - 19:38
  Title: การเมืองและดุลอำนาจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Authors: นวลน้อย ตรีรัตน์ แบ๊งค์ งามอรุณโชติ Author's Email: ไม่มีข้อมูล Subjects: หลักประกันสุขภาพ Issue Date: Mar-2555 Publisher:...
 • การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
  29/03/2012 - 19:17
  Title: การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553 Authors: วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ Author's Email: viroj@ihpp.thaigov.net Subjects: หลักประกันสุขภาพ Issue Date: Mar-2555...
 • การพัฒนาระบบการดูแลโรคหืด
  15/03/2012 - 14:25
  Title: การพัฒนาระบบการดูแลโรคหืด เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิระดับอำเภอ(CUP) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Subjects: การสร้างเสริมสุขภาพ โรคหืด Issue Date: Dec-2554 Publisher:...
 • แนวทางการดูแลสตรีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  13/03/2012 - 14:55
  Title: แนวทางการดูแลสุขภาพสตรีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Subjects: การสร้างเสริมสุขภาพ Issue Date: Dec-2554 Publisher: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Abstract: หนังสือเล่มนี้ เป็นชุดความรู้...
 • มองมุมใหม่ จัดการใหม่ ในระบบสุขภาพชุมชน
  08/03/2012 - 10:44
  Title: มองมุมใหม่ จัดการใหม่ ในระบบสุขภาพชุมชน Authors: สุมาลี ประทุมนันท์ อารดา สุคนธสิทธิ์ นคร รัตนพฤกษ์ Author's Email: ไม่มีข้อมูล aomarada@hotmail.com ไม่มีข้อมูล Subjects: บริการอนามัยชุมชน...
 • เอกสารประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2
  06/03/2012 - 09:56
  Title: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 : จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ Other Titles: New Management New Possibility Authors: ทัศนีย์ ญาณะ...
 • การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
  14/12/2011 - 10:31
  Title: การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) Authors: วีระศักดิ์ พุทธาศรี นุศราพร เกษสมบูรณ์ สุรศักดิ์ สุนทร อรณัชชา เซ็นโส ปิยะอร แดงพยนต์ กนกวรรณ เส็งคำภา Author's Email: weerasak ihpp...

รายการเลขหน้า