สิ่งพิมพ์

 • TECHNOLOGY เรียนรู้ IT สุดล้ำ
  08/11/2016 - 13:53
  Title: TECHNOLOGY เรียนรู้ IT สุดล้ำ Authors: ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ Issue Date: July-2016 Publisher: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Abstract: แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot...
 • Inspiration พลิกมุมมองสร้างแรงบันดาลใจ
  08/11/2016 - 13:49
  Title: Inspiration พลิกมุมมองสร้างแรงบันดาลใจ Authors: ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ Issue Date: July-2016 Publisher: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Abstract: แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot...
 • SCOOP นานาสาระ (ผูก) พัน
  08/11/2016 - 13:48
  Title: SCOOP นานาสาระ (ผูก) พัน Authors: สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ และ webmaster@Bluerollingdot Issue Date: July-2016 Publisher: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Abstract: แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot...
 • Lifestyle กิน ช้อป เที่ยว ในแบบที่เป็นตัวเอง
  08/11/2016 - 13:42
  Title: Lifestyle กิน ช้อป เที่ยว ในแบบที่เป็นตัวเอง Authors: ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ Issue Date: July-2016 Publisher: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Abstract: แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot...
 • Design ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการออกแบบ
  08/11/2016 - 13:33
  Title: Design ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการออกแบบ Authors: ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ Issue Date: July-2016 Publisher: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Abstract: แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot...
 • Entertainment เปิดโลกความบันเทิง
  08/11/2016 - 13:25
  Title: Entertainment เปิดโลกความบันเทิง​ Authors: ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์, สิริกาญจน์ สมนึก และ สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ Issue Date: July-2016 Publisher: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Abstract:...
 • How to รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
  08/11/2016 - 13:25
  Title: How to รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม Authors: ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; webmaster@Bluerollingdot Issue Date: July-2016 Publisher: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Abstract:...
 • Media no limit : สื่อสร้างได้ไม่จำกัดความแตกต่าง
  27/09/2016 - 14:06
  Title: Media no limit : สื่อสร้างได้ไม่จำกัดความแตกต่าง Authors: นริศรา สายสงวนสัตย์ และคณะ Issue Date: Sep-2013 Publisher: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Abstract: ‘สื่อ’ คำสั้นๆ...
 • WE ME มีฉัน มีเรา เพราะชีวิต เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยง
  14/09/2016 - 16:09
  Title: WE ME มีฉัน มีเรา เพราะชีวิต เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยง Authors: กนกเลขา สิงห์เสน่ห์ และคณะ Issue Date: June-2016 Publisher: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Abstract:...
 • รายงานฉบับประชาชน ปัญหา ความต้องการ การเข้าถึงบริการของเด็กพิการในชุมชน และสถานการณ์กำลังคนด้านการฟื้นฟู
  08/09/2016 - 17:00
  Title: รายงานฉบับประชาชน ปัญหา ความต้องการ การเข้าถึงบริการของเด็กพิการในชุมชน และสถานการณ์กำลังคนด้านการฟื้นฟู Authors: วัชรา ริ้วไพบูลย์; โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ; ลือชัย ศรีเงินยวง Issue Date: June-...

รายการเลขหน้า