หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองในการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น ปีที่ 1

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2018-03-07 10:39
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองในการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น ปีที่ 1
จำนวนผู้อ่าน
663

Title:            หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองในการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น ปีที่ 1
Authors:      สมัย ศิริทองถาวร; ภิญโญ อิสรพงศ์; เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์; วรรณกมล สอนสิงห์; นุจรี คำด้วง; สุรีรักษ์ พิลา; พัชนี พัฒนกิจโกศล
Issue Date:  Oct-2017
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Abstract

กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองในการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นอย่างถูกต้อง และสามารถคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเบื้องต้นได้ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปรับพฤติกรรมเด็กที่บ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองมีแนวทางในการปรับพฤติกรรม และการสื่อสารที่เหมาะสม จะทำให้เด็กร่วมมือปฏิบัติตามกิจกรรมตามข้อตกลงไว้ ร่วมกับการรักษาโรคสมาธิสั้นด้วยยาจะให้ผลลัพธ์ที่ดี เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรบุคคลของประเทศจากโรคสมาธิสั้นในวัยเด็ก การให้การบำบัดรักษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการดูแลเด็กสมาธิสั้นควรบูรณาการร่วมกันจากหลายภาคส่วนทั้งผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งทำให้การดูแลเด็กสมาธิสั้นมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้ในการคัดกรองอาการของเด็กสมาธิสั้นและส่งเสริมผู้ปกครองให้ปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นได้อย่างสอดคล้องต่อเนื่องกับโรงเรียน และจากคำแนะนำของผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทำให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ครู และผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการดูแลเด็กสมาธิสั้นแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็กสมาธิสั้นต่อไป

Download :       hs2391.zip  

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.