หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัย รักษา และดูแลเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-11-16 10:52
แท็ก 
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัย รักษา และดูแลเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การจัดตารางเวลาของเด็กสมาธิสั้นจะไม่ใช่ตารางเรียน แต่จะเป็นตารางการทำงานหรือกิจกรรม เพื่อให้เด็กมีเป้าหมายในการทำกิจกรรม
จำนวนผู้อ่าน
333

Title:            หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัย รักษา และดูแลเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น ปีที่ 1
Authors:      เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์; สมัย ศิริทองถาวร; ภิญโญ อิสรพงศ์; นุจรี คำด้วง; สุรีรักษ์ พิลา; วรรณกมล สอนสิงห์; สกนธ์ สุภากุล
Issue Date:  Oct-2017
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Abstract

กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัย รักษา และดูแลเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตมีความรู้ ทักษะ และสามารถดูแล ปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการของโรคสมาธิสั้นและเด็กโรคสมาธิสั้น รวมทั้งสามารถคัดกรอง ปรับพฤติกรรม ส่งต่อ เพื่อการวินิจฉัย รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการดูแลเด็กสมาธิสั้นควรบูรณาการร่วมกันจากหลายภาคส่วน ทั้งผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งทำให้การดูแลเด็กสมาธิสั้นมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรเล่มนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการคัดกรองและดูแลเด็กที่มีอาการของโรคสมาธิสั้นและเด็กโรคสมาธิสั้นของบุคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็กสมาธิสั้นต่อไป

Download :       hs2365.zip  

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.