คู่มือการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นสำหรับผู้ปกครอง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-11-16 09:50
แท็ก 
คู่มือการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นสำหรับผู้ปกครอง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: คู่มือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นและบทบาทของครูในการดูแลเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น...
จำนวนผู้อ่าน
1445

Title:            คู่มือการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นสำหรับผู้ปกครอง
Authors:      สมัย ศิริทองถาวร; ภิญโญ อิสรพงศ์; เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์; วรรณกมล สอนสิงห์; กชพงศ์ สารการ; สุรีรักษ์ พิลา; พัชนี พัฒนกิจโกศล; นุจรี คำด้วง
Issue Date:  Oct-2017
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Abstract

โรคสมาธิสั้นเป็นโรคที่เด็กมีความผิดปกติที่สำคัญ 3 ด้าน คือ

  • อาการขาดสมาธิ
  • พฤติกรรมหุนหันพลันแล่น
  • อยู่ไม่นิ่งหรือซนผิดปกติการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ไม่ดี

ซึ่งทำให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ปกครองกับเด็กได้ ปัญหาที่เกิดจากโรคสมาธิสั้นเป็นปัญหาระยะยาวและสามารถส่งผลด้านลบต่อพัฒนาการในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ เช่น ต่อต้านสังคม ติดยาเสพติด และเกิดภาวะซึมเศร้าได้ ซึ่งการป้องกันการสูญเสียทรัพยากรบุคคลของประเทศจากโรคสมาธิสั้นในวัยเด็ก การให้การบำบัดและรักษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นควรบูรณาการร่วมกันจากหลายภาคส่วน ทั้งผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะทำให้การดูแลเด็กสมาธิสั้นมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาคู่มือการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นสำหรับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ในการคัดกรองอาการของเด็กและส่งเสริมผู้ปกครองให้ปรับพฤติกรรมเด็กโรคสมาธิสั้นได้อย่างสอดคล้องต่อเนื่องกับที่โรงเรียนและจากคำแนะนำของผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทำให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ครู และผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นแบบบูรณาการด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็กโรคสมาธิสั้นต่อไป

Download :       hs2360.zip  

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.