รายงานประจำปี 2559 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : ผู้นำระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-11-13 15:39
แท็ก 
รายงานประจำปี 2559 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : ผู้นำระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2560 สวรส. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตอบสนองนโยบายสำคัญของประเทศ อาทิเช่น...
จำนวนผู้อ่าน
459

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดำเนินงานขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนไป ภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญ “บริหารจัดการประสานดี มีระบบวิจัยที่เข้มแข็ง เสริมแรงเคลื่อนความรู้สู่นโยบาย เป้าหมายระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” โดยมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ สวรส. “ผู้นำระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย" ซึ่งเป็นเสมือนแผนที่กำกับทิศทางการทำงานที่สำคัญขององค์กร สำหรับในด้านผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ 2559 โดยกรมบัญชีกลาง สวรส. มีผลประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 90.40 ซึ่งมีผลงานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ งานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ งานวิจัยและพัฒนาข้อมูลข่าวสารสุขภาพ งานวิจัยและพัฒนาระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ งานวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังสุขภาพ งานวิจัยและพัฒนาระบบอภิบาลสุขภาพ และงานวิจัยด้านกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของ สวรส. ในช่วงปี 2559 ซึ่ง สวรส. ยังคงเดินหน้าเพื่อสร้างความรู้เชิงประจักษ์ สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป

Download: HSRIannual2016.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.