คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-09-29 13:46
แท็ก 
คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย Authors: วิสาขา...
จำนวนผู้อ่าน
521

Title:            คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย
Authors:      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:  June-2017
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

คู่มือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการศึกษาของผู้วิจัยในเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย และมุ่งเน้นบทบาทของผู้สูงอายุในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีความเหมาะสม นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนชนบทของประเทศไทย สำหรับในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน

Download :       hs2357.zip  
 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.