แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564 : ผู้นำระบบวิจัยเพื่่อการพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-02-20 10:40
แท็ก 
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564 : ผู้นำระบบวิจัยเพื่่อการพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์เป็น “เครื่องมือ” หนึ่งในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันของบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญร่วมกัน การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จึงต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย พร้อมๆ กับการใช้ข้อมูลความรู้ และ ชุดประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านต่างๆ ได้จริง
จำนวนผู้อ่าน
955

Title:             แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564 : ผู้นำระบบวิจัยเพื่่อการพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ
Authors:      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:  Jan-2017
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ สวรส. พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุข สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายที่นำไปสู่การดำเนินงานการแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สวรส. ได้ผ่านช่วงของการเรียนรู้และพัฒนาการทำงานของสถาบันมาเป็นลำดับ มีการปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของระบบสาธารณสุขไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มีการจัดประชุม HSRI Retreat เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ และพันธกิจหลักของ สวรส. ให้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในอนาคต และตามภาระงานที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ สวรส. พ.ศ. 2535 และได้นำข้อเสนอจากการประชุม มาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สวรส. ประจำปี พ.ศ. 2560-2564 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบัน สวรส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ จะกำหนดทิศทางการพัฒนา สวรส. ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต ภายใต้ความสอดคล้องสถานการณ์และบริบทของการพัฒนาระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเป็นไปตามบทบาทภารกิจอันพึงประสงค์ที่สามารถดำเนินการสู่เป้าหมายการพัฒนาได้เป็นอย่างดี

Download :       hs2309.zip  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด(signup free)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.