รายงานประจำปี 2558 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : ผู้นำระบบวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-01-18 10:27
แท็ก 
รายงานประจำปี 2558 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : ผู้นำระบบวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยมีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ร่วมการประชุม
จำนวนผู้อ่าน
386

Title:         รายงานประจำปี 2558 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : ผู้นำระบบวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ
Authors:   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
Issue Date:  Oct-2016
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract:   

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและสถานการณ์สุขภาพที่เปลี่ยนไป ตลอดจนพัฒนาและขยายบทบาทจากการวิจัยระบบสุขภาพให้ครอบคลุมไปถึงการวิจัยสุขภาพ รวมถึงบูรณาการนโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน เพื่อทำให้เกิดองค์ความรู้จากงานวิจัยในประเด็นที่เป็นความสำคัญของประเทศครบถ้วนในทุกมิติ ใน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ทาง สวรส. ได้สร้างงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่สำคัญๆ เช่น การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หรือ Rational Drug Use (RDU) การดื้อยาต้านจุลชีพ หรือ Antimicrobial Resistance (AMR) การวิจัยติดตามประเมินผลนโยบายทีมหมอครอบครัวเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การศึกษาประเมินระบบบริหารจัดการเขตบริการสุขภาพไทย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานปฏิรูประบบสุขภาพผ่านกลไกเขตสุขภาพ (Area Health) ของกระทรวงสาธารณสุข และการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กไทยโดยใช้เครื่องมือ Mobile and Web Application ที่ชื่อว่า "คุณลูก (Khunlook)" ในการคัดกรองความผิดปกติของเด็กและช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้ดีขึ้น ทั้งนี้ สวรส.ยังมีภารกิจที่สำคัญและท้าทายภายใต้บริบทและสถานการณ์ใหม่ที่ยังต้องการงานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อนำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ

Download:     HSRIannual2015.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.