รายงานประจำปี 2558 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : ผู้นำระบบวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-01-18 10:27
แท็ก 
รายงานประจำปี 2558 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : ผู้นำระบบวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
วัคซีนไม่ใช่ “ยาครอบจักรวาล” ที่จะจัดการการระบาดใหญ่ของโควิด19 ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ข่าวคราวเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ทำให้คนโดยทั่วไปและทั้งโลกคิดว่า เมื่อการพัฒนาวัคซีนสำเร็จ ซึ่งคาดว่าจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า และเมื่อมีการฉีดวัคซีนแล้ว เราจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเช่นเดียวกับก่อนการระบาด ความเชื่อเช่นนี้ น่าจะยังไม่เกิดขึ้นจริง อย่างน้อยในระยะเวลาอันสั้น
จำนวนผู้อ่าน
507

Title:         รายงานประจำปี 2558 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : ผู้นำระบบวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ
Authors:   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
Issue Date:  Oct-2016
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract:   

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและสถานการณ์สุขภาพที่เปลี่ยนไป ตลอดจนพัฒนาและขยายบทบาทจากการวิจัยระบบสุขภาพให้ครอบคลุมไปถึงการวิจัยสุขภาพ รวมถึงบูรณาการนโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน เพื่อทำให้เกิดองค์ความรู้จากงานวิจัยในประเด็นที่เป็นความสำคัญของประเทศครบถ้วนในทุกมิติ ใน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ทาง สวรส. ได้สร้างงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่สำคัญๆ เช่น การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หรือ Rational Drug Use (RDU) การดื้อยาต้านจุลชีพ หรือ Antimicrobial Resistance (AMR) การวิจัยติดตามประเมินผลนโยบายทีมหมอครอบครัวเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การศึกษาประเมินระบบบริหารจัดการเขตบริการสุขภาพไทย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานปฏิรูประบบสุขภาพผ่านกลไกเขตสุขภาพ (Area Health) ของกระทรวงสาธารณสุข และการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กไทยโดยใช้เครื่องมือ Mobile and Web Application ที่ชื่อว่า "คุณลูก (Khunlook)" ในการคัดกรองความผิดปกติของเด็กและช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้ดีขึ้น ทั้งนี้ สวรส.ยังมีภารกิจที่สำคัญและท้าทายภายใต้บริบทและสถานการณ์ใหม่ที่ยังต้องการงานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อนำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ

Download:     HSRIannual2015.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.