SCOOP นานาสาระ (ผูก) พัน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-11-08 13:48
แท็ก 
SCOOP นานาสาระ (ผูก) พัน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ Authors: อนรรฆ พิทักษ์ธานิน มนทกานต์...
จำนวนผู้อ่าน
112

Title:         SCOOP นานาสาระ (ผูก) พัน
Authors:   สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ และ webmaster@Bluerollingdot
Issue Date:  July-2016
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract:   

แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต หรือวิธีการง่ายๆที่ผู้อ่านจะได้รับความรู้เพื่อช่วยเหลือคนพิการ สร้างทัศนคติเชิงบวก เปิดใจรับมุมมองอีกด้านของสังคม และอยู่ร่วมกันได้บนสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย

หนังสือ SCOOP นานาสาระ (ผูก) พัน เล่มนี้ จะเป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจคนทำงานในสังคมบนมิติที่แตกต่างกัน ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกของนักเขียน ที่คนทำงานจะมาเปิดใจให้เห็นแนวความคิด ความรู้สึก ลองก้าวเข้าไปมองการขับเคลื่อนขบวนงานของแต่ละฝ่าย การทุ่มเทเสียสละบางสิ่งที่เป็นส่วนตัว เพื่อแลกกับบางสิ่งที่ได้มาซึ่งส่วนรวม และมาพร้อมกับความภาคภูมิใจอาจมีบางมุมที่เราไม่เห็นเบื้องลึกเบื้องหลัง ความคิดคนทำงานเหล่านี้จะช่วยสร้างการรับรู้ในมุมมองใหม่ๆ ให้คุณสามารถสร้างคุณค่าต่อตัวเอง สังคม ลดช่องว่างที่เกิดขึ้นและเชื่อมโยงให้เห็นถึงความผูกพันคนทุกคนเข้าด้วยกัน

Download:     hs2298.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.