Entertainment เปิดโลกความบันเทิง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-11-08 13:25
แท็ก 
Entertainment เปิดโลกความบันเทิง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ Authors: อนรรฆ พิทักษ์ธานิน มนทกานต์...
จำนวนผู้อ่าน
131

Title:         Entertainment เปิดโลกความบันเทิง​
Authors:   ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์, สิริกาญจน์ สมนึก และ สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์
Issue Date:  July-2016
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract:   

แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต หรือวิธีการง่ายๆที่ผู้อ่านจะได้รับความรู้เพื่อช่วยเหลือคนพิการ สร้างทัศนคติเชิงบวก เปิดใจรับมุมมองอีกด้านของสังคม และอยู่ร่วมกันได้บนสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย

หนังสือ Entertainment เปิดโลกความบันเทิง เล่มนี้ จะสร้างอรรถรส เพิ่มความหรรษาในการเสพสื่อที่แตกต่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแนวศิลปะ ภาพยนตร์ ดนตรี หรือละคร ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมในการบอกเล่าความพิการให้สังคมได้เข้าใจอย่างแท้จริง

Download:     hs2294.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.