คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : เดินดีไม่มีล้ม

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-08-25 14:58
แท็ก 
คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : เดินดีไม่มีล้ม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานอาสากาชาด...
จำนวนผู้อ่าน
442

Title:  คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : เดินดีไม่มีล้ม
Authors:  อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา และคณะ
Issue Date:  July-2016
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract:   

คู่มือป้องกันการล้มในผู้สูงวัยเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ดูแลผู้สูงวัยที่บ้านและชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องการจัดการความเสี่ยงในการล้ม รวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการทรงตัว เพื่อป้องกันการล้มในระยะยาว

คณะผู้จัดทำได้กลั่นกรององค์ความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาฟื้นฟู ในการจัดทำคู่มือเล่มนี้ โดยมุ่งเน้นให้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย และเน้นการนำไปใช้อย่างปลอดภัยเป็นสำคัญ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้สูงวัยในการฝึกการทรงตัว และป้องกันการล้มในชีวิตประจำวัน

Download:     hs2267.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.