การใช้ประโยชน์งานวิจัยสวรส.

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-07-12 11:05
แท็ก 
การใช้ประโยชน์งานวิจัยสวรส.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สวรส.+วช. จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์
จำนวนผู้อ่าน
2290

Title:  การใช้ประโยชน์งานวิจัยสวรส.
Authors:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:  June-2016
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract:   

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายและแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเทศ

การดำเนินงานที่ผ่านมา สวรส. ตระหนักและให้ความสำคัญกับการทำให้เกิดองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อการนำไปใช้ในประโยชน์สร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพที่ชัดเจน ตอบสนองปัญหาและความต้องการที่มีความเป็นพลวัต โดยเกิดจากการติดตามสถานการณ์ระบบสุขภาพ วิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ การประมวลสถานะองค์ความรู้ ระบุช่องว่างความรู้และโจทย์วิจัยที่จำเป็น การนำเสนอเพื่อรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาโครงการแผนงานวิจัย การแสวงหาและสนับสนุนทุนวิจัย การควบคุมคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยและการพัฒนาศักยภาพระบบวิจัยสุขภาพ การประมวลความรู้ที่ได้จากการวิจัยและสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพหรือปฏิรูประบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงหลักการบริหารที่มุ่งประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล

ที่ผ่านมา สวรส. สร้างผลงานวิจัยให้เกิดขึ้นมาอย่างมากมาย ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุนและการขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ซึ่งถูกนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือแก้ปัญหาสุขภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์งานวิจัย ตามกรอบแนวคิดระบบสุขภาพ 6 BUILDING BLOCKS ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริการ (Service Delivery) ระบบยา (Drug System) บุคลกรสาธารณสุข (Health Workforce) ข้อมูลข่าวสาร (Information) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ วัคซีน และเทคโนโลยี (medical product , Vaccine and Technology) การเงิน (Financing) และ การนำและการอภิบาลระบบ (leading / Governance) ซึ่งผลจากการบริหารจัดการ Building Block ทั้ง 6 จะส่งผลให้เกิดการเข้าถึงบริการ (Access) การเพิ่มความครอบคลุมการบริการ (Coverage) คุณภาพบริการ และความปลอดภัย (Quality and Safety) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในระบบ 4 ด้านคือ สุขภาพดีขึ้น (Improve health) ตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) การคุ้มครองความเสี่ยงทางด้านสังคมและการเงิน หรือไม่ล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล (Social and Risk protection) และเพิ่มประสิทธิภาพ (Improved efficiency)

หนังสือการใช้ประโยชน์งานวิจัย สวรส. เล่มนี้ ได้รวบรวมผลงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา โดยการนำไปใช้ประโยชน์แยกตามองค์ประกอบสำคัญของระบบสุขภาพ และตามกลุ่มเป้าหมายที่งานวิจัยถูกนำไปใช้พัฒนาหรือแก้ปัญหา ทั้งนี้ งานวิจัยและการพัฒนาต่างๆ นี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หาก สวรส. ไม่มีนักวิจัย เครือข่ายภาคีการพัฒนา ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนและผู้นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สวรส. ขอขอบคุณทุกท่านในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สวรส. ยังคงมีโจทย์การวิจัยอีกจำนวนมาก ที่ สวรส. จะเร่งขับเคลื่อนให้เกิดงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและการแก้ปัญหาระบบสุขภาพของประเทศต่อไป

Download:     hs2259.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.