Taichi and the Blinds ถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการทางการเห็นในชุมชน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-03-30 10:35
แท็ก 
Taichi and the Blinds ถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการทางการเห็นในชุมชน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: Design ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการออกแบบ Authors: ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ Issue Date: July-...
จำนวนผู้อ่าน
158

Title:  Taichi and the Blinds ถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการทางการเห็นในชุมชน
Authors:  กนกพร อัศวเมธิกาพงศ์ และ ณัฐวรรณ ชูสุวรรณ
Issue Date:  Dec-2015
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract:   

โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการทางการเห็นในชุมชน เป็นโครงการที่มุ่งหวังให้ครูฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว หรือ O&M ได้สามารถนำเครื่องมือที่เคยได้เรียนรู้จากการอบรมร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไปใช้ในการต่อยอดเพื่อการเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ โดยสามารถถ่ายทอดกิจกรรมและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพให้คนพิการทางการเห็นรวมไปถึงคนทั่วไปในชุมชน ไปจนถึงสามารถนำบทเรียนที่ได้จากโครงการมาพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกทักษะ O&M ให้มีการพิจารณาสอดแทรกการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ฝึกด้วย

Download:     hs2243.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.