หนังสือแนะนำ...You can do it : designed by disability

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-02-15 11:29
แท็ก 
หนังสือแนะนำ...You can do it : designed by disability
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: Taichi and the Blinds ถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการทางการเห็นในชุมชน Authors:...
จำนวนผู้อ่าน
158

Title:  You can do it : designed by disability
Authors:  ภัทรีพันธ์ พงวัชร์ และคณะ
Issue Date:  Dec-2015
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 

Abstract:   

งานสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ไม่ได้เป็นการทำงานด้านสาธารณสุขอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลากหลายมิติที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราทั้งสิ้น

เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า การทำงาน การประกอบสัมมาชีพส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เล็งเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ จึงสนับสนุนและดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการมาโดยตลอด ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสด้านการมีอาชีพและรายได้ของคนพิการ และการขยายเครือข่ายการประกอบการด้านสังคมของคนพิการ

บทบาทสำคัญของโครงการฯ คือการทำหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุนด้านการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพ และการเชื่อมโยงกลไกตลาดและวิชาการ ตลอดจนทำงานทางด้านวิชาการและจัดการความรู้ที่จะช่วยขยายโอกาสไปสู่คนพิการอื่นๆ ด้วยการขับเคลื่อนและพัฒนาธรุ กิจให้ยั่ง ยืน โดยการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มี “คุณภาพ” ตรงตามที่ “ผู้ซื้อ ” ต้องการ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการที่ผ่านการสนับสนุนและต่อยอดจากโครงการ มากกว่า 45 ผลิตภัณฑ์ .

หนังสือ You can do it : Designed by disability เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางส่วนที่เกิดขึ้นจากฝีมือคนพิการและกลุ่มผู้ที่ดูแลคนพิการ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขา โดยนำมาถ่ายทอดเป็นตัวอย่างของการสร้างอาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อออกจำหน่าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การรวบรวมองค์ความรู้นี้ จะสร้างแรงบันดาลใจและเป็นจุดเริ่มต้นให้กับคนพิการอื่นๆ และผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น      


Download:     hs2227.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.