หนังสือแนะนำ... วิจัย เปลี่ยนชีวิต

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-09-17 10:09
แท็ก 
หนังสือแนะนำ... วิจัย  เปลี่ยนชีวิต
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดทั้งฉบับ กองบรรณาธิการ Editorial Board วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก...
จำนวนผู้อ่าน
838
Title:  วิจัย เปลี่ยนชีวิต
Authors:  สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
Issue Date:  Sep-2014
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract:          “วิจัย” เป็นกระบวนการที่มนุษย์ใช้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และใช้เป็นวิธีที่จะเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์หรือทำสิ่งที่คาดหวังไว้ให้เกิดขึ้น งานวิจัยมีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมทุกมิติ ทุกสาขาวิชาการวิชาชีพ การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ระดับเป้าหมายที่กำหนด ในอดีตนักวิจัยใช้วิธีสังเกตและบันทึก รวบรวมหลักฐาน แล้วสรุปผลลัพธ์ที่ได้ ต่อมางานวิจัยมีระเบียบวิธีที่ยึดหลักทางวิทยาศาสตร์และตรรกวิทยา ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่สะท้อนถึง “ภาพจริง” ของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งได้แน่ชัดมากขึ้น ได้ผลเร็วขึ้น หากทำซ้ำ ก็สามารถได้ผลลัพธ์ที่เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงเดิม วิวัฒนาการของการวิจัยจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างองค์ความรู้ในทุกศาสตร์ ทุกสาขาการคิดต่างเพื่อหา “ความจริง” จากธรรมชาติรอบตัวมนุษย์ ยังคงเป็นเทคนิคสำคัญที่มนุษย์ประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามสู่องค์ความรู้ใหม่มาโดยตลอด
       งานวิจัยด้านสุขภาพ เป็นงานวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์ที่มี “มนุษย์” เป็นศูนย์กลางของ โจทย์ปัญหา ที่อยู่รอบตัวมนุษย์และมีผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก ซึ่งรวมถึงเชื้อโรค สสาร พลังงาน เทคโนโลยี อาหาร สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ชุมชน สังคม ประเทศ ภูมิภาค และโลก ล้วนแต่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนงานวิจัยระบบสุขภาพจะเน้นเรื่องการจัดการทรัพยากร คน-เงิน-ของ-ความรู้ ที่มีอยู่ในสังคมหนึ่ง (Six Building Blocks ขององค์การอนามัยโลก) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าที่สุด และสร้างความสมดุลและยั่งยืนในทุกภาคส่วนของระบบสุขภาพ เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคมและภาคการเมืองของประเทศและภูมิภาค
Download:    hs2138.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.