หนังสือแนะนำ...การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-26 12:22
หนังสือแนะนำ...การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
จำนวนผู้อ่าน
286
Title:  การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.
Authors:  ทัศนัย ขันตยาภรณ์
นัฐวุฒิ สิงห์กุล
นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์
พสุภา ชินวรโสภาค
ศศิธร ศิลป์วุฒยา
กฤติกา พนาธนสาร
Issue Date:  Nov-2013
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract:              การขาดแคลนแรงงานในระดับล่างของประเทศไทยเป็นปัจจัยดึงดูดที่สำคัญในการอพยพแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ การเมือง เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานเพื่อรองรับความต้องการแรงงานระดับล่างในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
            ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลประชากรกลุ่มนี้ ในระบบที่ระบุจำนวนแรงงานข้ามชาติที่แท้จริงในประเทศได้ เนื่องจากการจดทะเบียน และต่ออายุแรงงานที่มีลักษณะปีต่อปี โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีในการกำหนดแนวปฏิบัติ อีกทั้งการพิสูจน์สัญชาติและการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ในขณะที่การอพยพแรงงานข้ามพรมแดนโดยไม่มีเอกสารก็มีอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่า ฐานข้อมูลที่มีอยู่ไม่ปรากฏข้อมูลที่อ้างอิงได้และเป็นปัจจุบัน   ในส่วนของผู้ติดตาม เช่น ภรรยาและบุตร ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย การขาดข้อมูลที่แท้จริงนี้ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนพัฒนางานสาธารณสุข ทั้งในด้านการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่มีความครอบคลุมในกลุ่มเด็กไทยค่อนข้างสูง  เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้ แต่กลับพบปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการของเด็กข้ามชาติ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของนโยบายในการอนุญาตให้ผู้ติดตามแรงงานอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ตามกฎหมาย ทำให้กลุ่มผู้หญิงและเด็กข้ามชาติไม่สามารถมีประกันสุขภาพได้ ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพพื้นฐาน โดยเฉพาะบริการด้านอนามัยแม่และเด็ก
Download:    hs2087.zip

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.