หนังสือแนะนำ...สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-18 14:21
แท็ก 
หนังสือแนะนำ...สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
HSRI-FORUM ฉบับนี้ ถือเป็นวาระพิเศษที่ทาง สวรส. ได้ประมวลข้อมูล...
จำนวนผู้อ่าน
607
Title:  สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
Authors:  จรวยพร ศรีศศลักษณ์
พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
ทิพิชา โปษยานนท์
วลัยพร พัชรนฤมล
Advisor:  ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา
อำพล จินดาวัฒนะ
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
Issue Date:  Nov-2013
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract:            ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็นธรรมนูญฯ ฉบับแรกของ ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่กำหนดในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ผ่านกระบวนการยกร่างที่มุ่งใช้องค์ความรู้ทางวิชาการทั้งจากการทบทวนสถานการณ์ของระบบสุขภาพในระบบย่อยต่าง ๆ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่างสาระเนื้อหาในธรรมนูญฯ ซึ่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ทบทวนธรรมนูญฯ อย่างน้อยทุกห้าปี โดยการทบทวนสาระของธรรมนูญฯ ในครั้งแรกนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกันจัดทำ โครงการศึกษาและทบทวนความรู้จากกระบวนการขับเคลื่อนใช้ประโยชน์ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยมีนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยโครงการศึกษาย่อย ๆ อีก 10 โครงการ ทั้งนี้ มี 8 โครงการย่อยที่เป็นการทบทวนสถานการณ์ระบบสุขภาพรายหมวดตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยได้นักวิจัยจากสหสาขาวิชา จำนวน 8 ทีม ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละระบบในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพื่อประเมินสถานการณ์ โอกาส ภัยคุกคามในระบบสุขภาพรายหมวด ตั้งแต่หมวด 4 ถึง หมวด 12 โดยนำสาระสำคัญของหมวด 1 ถึง หมวด 3 ที่เป็นปรัชญา แนวคิดหลัก ลักษณะพึงประสงค์ของระบบสุขภาพ มาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมด้วย

          หลังจากการศึกษาทั้ง 8 เรื่องย่อยเสร็จสมบูรณ์ คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ จึงมอบหมายให้มีทีมสังเคราะห์กลางทำหน้าที่ประมวลข้อมูลจากผลการศึกษาย่อย วิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์และบริบทโดยรวมที่มีผลต่อระบบสุขภาพ รวมทั้งทบทวนแนวโน้มใหม่ๆ ของระบบสุขภาพในอนาคต เพื่อให้ง่ายต่อการใช้ประโยชน์ และสามารถนำมาใช้คาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้น
Download:   hs2084.zip

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.