หนังสือแนะนำ...คู่มือการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-25 16:47
แท็ก 
คู่มือการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว
จำนวนผู้อ่าน
370
Title:  คู่มือการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว
Other Titles:  Single Window for Research Proposal Submission System
Authors:  เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
Issue Date:  Nov-2013
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract: 

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนหลักของประเทศ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในนาม “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)” เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยระดับประเทศ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญสำหรับการศึกษาวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนักวิจัย นักวิชาการ ร่วมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงต่อยอดการใช้ประโยชน์จากการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          นอกจากนี้จะเป็นฐานข้อมูลสำคัญ สำหรับการบูรณาการให้การจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศเป็นไปอย่างมีระบบ ลดความซ้ำซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุดคอบช. ได้ร่วมกันพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ( Thai National Research Repository : TNRR) ขึ้น เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลงานวิจัย ที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยฐานข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วยระบบย่อย 5 ระบบ ได้แก่
          1. ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
          2. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและการค้นหาผู้เชี่ยวชาญ
          3. ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย และความร่วมมือเชิงธุรกิจ
          4. ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
          5. ระบบบริการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว

          ในส่วนนี้ขอเสนอรายละเอียดของระบบการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว (Single Window for Research Proposal Submission System) หรือที่เรียกโดยย่อว่าระบบ Single Window 
วัตถุประสงค์หลัก 
          1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัย หรือผู้ยื่นขอรับทุนจากหน่วยงานให้ทุนวิจัยของประเทศในช่องทางเดียว 
          2. เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างนักวิจัย และหน่วยงานผู้ให้ทุน 
          3. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้ทุน และลดระยะเวลาการพิจารณาข้อเสนอโครงการ รวมถึงลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานประสานและขอทุนวิจัย 
          4. เพื่อเป็นฐานข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยของประเทศ

Download:    hs2080.zip

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.