อิฐก้อนแรก : บทเรียนอนามัยไปท้องถิ่น

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-06-11 17:08
แท็ก 
อิฐก้อนแรก : บทเรียนอนามัยไปท้องถิ่น
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะจัดการความรู้มุ่งสู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน และหนึ่งในแผนงานวิจัยที่สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ การพัฒนาความเข้มแข็งกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ (Health system governance)
จำนวนผู้อ่าน
356

 

Title: 

อิฐก้อนแรก : บทเรียนอนามัยไปท้องถิ่น

Authors: 

จรวยพร ศรีศศลักษณ์
โอปอล์ ประภาวดี

Issue Date: 

Jun-2556

Publisher: 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract: 

      การกระจายอำนาจทางด้านสุขภาพเป็นวิธีการหนึ่งของการปฏิรูประบบสุขภาพของหลายประเทศ ด้วยฐานความเชื่อที่ว่าอาจชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพที่ดีขึ้นในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเป็นธรรม ประเทศไทยเองก็มีการดำเนินการด้านการกระจายอำนาจเช่นเดียวกัน

     โดยในปี 2550 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการดำเนินการกระจายอำนาจในรูปแบบการถ่ายโอนสถานีอนามัย (สอ.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหกปี ซึ่งได้มีการถ่ายโอนสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานบริการสาธารณสุขชุมชนและสุขศาลา จำนวนทั้งสิ้น 46 แห่ง ให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กล่าวได้ว่ามีความก้าวหน้าไม่มากนัก เมื่อเทียบกับสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกว่าหมื่นแห่ง แต่ก็นับว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ควรได้มีการทบทวนประสบการณ์ ถอดบทเรียน และบันทึกไว้ให้ผู้คนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มีการติดตามประเมินผลในช่วงการดำเนินการถ่ายโอนและหลังถ่ายโอนในบางพื้นที่ ทำให้ทราบถึงอุปสรรคต่างๆ ของกระบวนการถ่ายโอน ปัญหาในการดำเนินงานของสถานีอนามัย ปัญหาเรื่องความก้าวหน้าของบุคลากร สิทธิสวัสดิการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย วิธีคิดและมุมมองการพัฒนางานด้านสุขภาพของผู้บริหาร อปท. และประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ที่มีการถ่ายโอน

     หนังสือเล่มนี้ได้จารึกกรณีศึกษาในพื้นที่ถ่ายโอน 5 จังหวัด ได้แก่ อบต.ฝายแก้ว จ.น่าน อบต.พระเพลิงและอบต.คลองหินปูน จ.สระแก้ว อบต.วังหมัน จ.ตาก อบต.บ้านปรก จ.สมุทรสงคราม และเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง จ.ราชบุรี ซึ่งผู้อ่านจะเห็นบริบทในพื้นที่ วิธีคิด วิถีชีวิต บทบาทที่เปลี่ยนแปลงของหมออนามัยที่ย้ายโอน วิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่นที่รับโอน และมุมมองทางด้านสุขภาพของประชาชนหลังการถ่ายโอน ซึ่งได้เขียนเรียบเรียงเรื่องราวไว้ด้วยอรรถรสทางภาษา

     อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาทำให้ไม่สามารถบันทึกกรณีศึกษาที่น่าสนใจในอีกหลายพื้นที่ที่มีการถ่ายโอนไว้ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุด หนังสือเล่มนี้ก็ถือเป็นเอกสารที่รวบรวมคำพูด ความรู้สึกนึกคิดของผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ถ่ายโอนที่สามารถทำให้ผู้อ่านเห็นภาพและได้เรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการถ่ายโอน ตลอดจนช่วยสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นต่อไป

ISBN: 

9789742991982

Download :

   hs2054.zip (Format: Zip, Size: 12.28 MB)

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.