2 ทศวรรษ : บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-05-01 17:00
2 ทศวรรษ : บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
จำนวนผู้อ่าน
241

 

Title:  2 ทศวรรษ : บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
Authors:  คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร
รุจินาถ อรรถสิษฐ
Author's Email:  kanitsorn@hsri.or.th
Advisor:  พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
Advisor's Email:  pongpisut@hsri.or.th
Issue Date:  Apr-2556
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract: 

          โครงการศึกษาบทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพนี้ ริเริ่มโดยนายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการ สวรส.คนปัจจุบัน ด้วยมีความเห็นว่า สวรส.มีวิสัยทัศน์ คือ “การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน” อีกทั้ง สวรส.เป็นองค์กรที่มีพัฒนาการและการสะสมองค์ความรู้เชิงประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพเป็นเวลาถึงสองทศวรรษ จึงเป็นโอกาสดีที่จะแปลง “ความรู้ฝังลึก” “เป็นความรู้เปิดเผยชัดเจน” ในรูปของ ความรู้เชิงประสบการณ์ด้านการจัดการงานวิจัย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้ทบทวนวรรณกรรม พัฒนากรอบคิดและเครื่องมือการศึกษา และสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้จัดการงานวิจัยใน สวรส. และเครือข่ายงานวิจัยระบบสุขภาพที่มีประสบการณ์โดดเด่น นอกจากนี้ยังมีการศึกษา 2 องค์กรที่สนับสนุนงานวิจัยหลัก คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งมีกำเนิดและพัฒนาการพร้อม สวรส. ในช่วงของการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศไทย 

          รายงานการศึกษาบทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน
          ส่วนที่ 1 เป็นบทนำที่กล่าวถึงสาระของการจัดการงานวิจัยในต่างประเทศ 

          ส่วนที่ 2 เป็นการกล่าวถึงบทเรียนการจัดการงานวิจัยของ สวรส. เครือข่ายงานวิจัยระบบสุขภาพ และองค์กรสนับสนุนงานวิจัย 2 องค์กรหลักดังกล่าว 

          ส่วนที่ 3 เป็นการสรุปบทเรียนสำคัญที่ได้จากส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 

          อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้มีข้อจำกัดของเวลาที่ทำให้ผู้ศึกษามิอาจศึกษาประสบการณ์การจัดการงานวิจัยในเครือข่ายวิจัยระบบสุภาพได้ทั้งหมด ทั้งการเน้นการจัดการงานวิจัยขององค์กร การเก็บความรู้เชิงประสบการณ์ของผู้จัดการงานวิจัยรายบุคคลยังอาจไม่เข้มข้นเพียงพอ ประสบการณ์เหล่านี้น่าจะยังตกผลึกอยู่ในตัวตนของผู้จัดการงานวิจัยแต่ละคนอีกมาก นอกจากนี้แนวทางการสร้างนักจัดการงานวิจัยที่มีความสามารถยังเจาะลึกไม่เพียงพอ จึงอาจขาดข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางลดความขาดแคลนด้านปริมาณและคุณภาพของผู้จัดการงานวิจัยในอนาคต

ISBN:  9789742991951
Full text Download: hs2043.pdf

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.