รายงานอนามัยโลก ประจำปี 2553 : การคลังระบบสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-05-01 16:41
รายงานอนามัยโลก ประจำปี 2553 : การคลังระบบสุขภาพ
จำนวนผู้อ่าน
233

 

 

Title:  รายงานอนามัยโลก ประจำปี 2553 : การคลังระบบสุขภาพ
Issue Date:  Mar-2556
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract:  การแปลรายงานสุขภาพโลกปี 2553 ฉบับนี้เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของคณะบรรณาธิการทุกท่านที่ทุ่มเทการทำงานด้วยความตั้งใจโดยใช้ความรู้และพละกำลังอย่างเต็มความสามารถในการถอดรายงานภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยให้ดีที่สุด เนื่องจากมีความเห็นที่ตรงกันว่า รายงานฉบับนี้หากสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยแล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง สูงต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการประกันสุขภาพ ได้เรียนรู้พัฒนาการของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนานาชาติ ตลอดจนสามารถนำความรู้มาใช้และปรับแนวคิดในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยมากขึ้น รวมทั้งสามารถสื่อสารสู่สาธารณะในวงกว้างได้อย่างถูกต้อง เจตนารมณ์ดังกล่าวนี้เป็นเสมือนพลังที่ผลักดันให้คณะบรรณาธิการได้พยายามเจียดเวลาที่มีอยู่จำกัดมาศึกษาและแปล เพื่อให้เอกสารรายงานฉบับนี้มีใจความครบถ้วนสมบูรณ์ตามต้นฉบับถึงหกเดือน อย่างไรก็ตามคณะบรรณาธิการก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการแปลภาษาว่า ในบางบริบทที่มีข้อจำกัดอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้จากการถ่ายทอดภาษา ซึ่งคณะบรรณาธิการขอน้อมรับความผิดพลาดนั้น และยินดีรับคำชี้แนะเพิ่มเติม
ISBN:  9789742991944
Full text Download: hs2045.pdf

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.