Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2555

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-09-07 16:25
Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2555
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/MIND%...
- bytes
ดาวน์โหลด
9 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
93

          การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย” ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เป็นกิจกรรมทางวิชาการของแผนงานวิจัย และพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) ซึ่งการประชุมดังกล่าวมี ผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการจากหน่วยงานในส่วนกลางและพื้นที่ ทั้งภาค สาธารณสุขและภาคท้องถิ่น ประมาณ ๑๐๐ คน
          การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในโครงการประเมินผลท้องถิ่นกับการ พัฒนาระบบสุขภาพในบริบทการกระจายอำนาจ ภายใต้การดำเนินการของแผนงานฯ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง ต่อผลการถ่ายโอนสถานี อนามัย (สอ.) ที่ผ่านมา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่กำลังดำเนินการถ่ายโอน ซึ่งมีประสบ- การณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย/รพ.สต. ต่อไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
          เนื้อหาเกี่ยวกับการบรรยาย การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีนี้อาจแสดงให้เห็นได้ว่า การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ เป็นเรื่องของการปรับวิธีคิด ปรับมุมมองของการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และการปรับโครงสร้างทางอำนาจให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน ที่สำคัญคือต้อง ให้เวลากับการเตรียมความพร้อมและการทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
          สวรส. ในฐานะหน่วยงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ ขอขอบคุณท่านวิทยากร เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วม เวที และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ ต่อไปในอนาคต

 

download  Mind the gap เล่ม 3

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.