ระบบหลักประกันสุขภาพไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-10-25 11:05
แท็ก 
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
จำนวนผู้อ่าน
5971

 

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น ๕ ตอนด้วยกัน
          ตอนที่ ๑ ว่าด้วยหลักการ แนวคิด และทฤษฏี เริ่มด้วย
แนวคิดเรื่่องหลักประกันสุขภาพ (health security) และระบบประกันสุขภาพ (health insurance) ตามด้วยสถานการณ์ก่อนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย.
          ตอนที่ ๒ ว่าด้วยระบบประกันสุข
ภาพหลักของประเทศไทย เริ่มจากมองภาพรวมของระบบ ตามด้วยระบบประกันสุขภาพหลักทั้ง ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ, ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
          ตอนที่ ๓ ว่าด้วยรูปแบบวิธีบริหารจัดการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขที่ใช้กันในระบบ
ประกันสุขภาพ ได้แก่ การจ่ายตามรายบริการ, การจ่ายตามรายป่วย และการจ่ายตามรายหัวประชากร.
          ตอนที่ ๔ ว่าด้วยการพัฒนาระบบบริการและนวัตกรรมในระบบประกันสุขภาพ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ, การพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล, การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการจัดการรายโรค. 
          ตอนที่ ๕ ด้วยผลกระทบของการประกันสุขภาพต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม, การคลังภาครัฐ รวมถึงความสาเร็จและความท้าทายในการพัฒนาในระยะต่อไป.

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

ความคิดเห็น

ดีมากๆค่ะ

มีความน่าสนใจมาก มีคุณค่า และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในระบบสุขภาพของการสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.