การพัฒนาระบบการดูแลโรคหืด

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-03-15 14:25
การพัฒนาระบบการดูแลโรคหืด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/hs1910...
- bytes
ดาวน์โหลด
223 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
934

 

Title:  การพัฒนาระบบการดูแลโรคหืด เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิระดับอำเภอ(CUP) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
Subjects:  การสร้างเสริมสุขภาพ
โรคหืด
Issue Date:  Dec-2554
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract: 

ท่ามกลางสถานการณ์สุขภาพที่ปรับเปลี่ยนเป็นภาวะโรคเรื้อรัง เพิ่มขึ้นอันเนื่องจากสังคมไทยปรับเป็นสังคมผู้สูงอายุ และสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนไปมีผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้น โรคหืด เป็นปรากฏการณ์หนึ่ง ของภาวะสุขภาพที่มีผลกระทบมาจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ ทางสังคม โรคหืด เป็นภาวะสุขภาพที่ต้องการการดูแลทั้งระยะเฉียบพลัน และต่อเนื่องเป็นภาวะเรื้อรังดังนั้นจึงต้องการผู้ดูแลสุขภาพที่มีความเข้าใจ ทั้ง “โรค” และ “คน” อย่างผสมผสานต่อเนื่อง อันเป็นคุณลักษณะเด่นของ หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการใกล้บ้านใกล้ใจ หรือที่ยกระดับใหม่เป็น “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” จุดเด่นของการทำงานในหน่วยบริการ สุขภาพปฐมภูมิ คือ เป็นจุดบริการด่านแรก เข้าถึงง่าย ดูแลอย่างผสมผสาน ทั้งในด้านการรักษา การส่งเสริม และการป้องกันโรค อีกทั้งทำหน้าที่ ประสานส่งต่อไปยังหน่วยบริการอื่นที่มีความซับซ้อนทางการแพทย์มากกว่า หรือส่งต่อไปรับบริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำหน้าที่ช่วยเหลือ และเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ป่วย และครอบครัวในการดูแลตนเองได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิต และยังมีบทบาทประสานร่วมมือกับ ชุมชนท้องถิ่น ในการจัดการกับปัญหา หรือผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้ป่วยโรคหืด เป็นโรคหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องการบริการใน ลักษณะดังกล่าวข้างต้น การดูแลผู้ป่วยโรคหืดอย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่า เป็นความท้าทายใหม่ต่อคุณภาพการจัดบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ รวมทั้งการประสานบริการที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการใกล้บ้านกับ โรงพยาบาลและการผสมผสานระหว่างการรักษากับการป้องกันโรคหนังสือเล่มนี้เป็นผลผลิตหนึ่งของการทำงานโดยคณะทำงาน พัฒนาเอกสารวิชาการที่จะช่วยให้คนทำงานโรคหืดในระบบบริการและ ผู้สนใจเห็นความสำคัญ ตระหนักถึงปัญหา และร่วมกันสนับสนุนการป้องกัน และการดูแลแก้ไขปัญหาโรคหืดในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเล่มนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมเนื้อหา เรื่องสถานการณ์โรคหืดในประเทศ บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนิน งานร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เขียนทั้งที่มาจากหน่วยงานสถาบัน การศึกษา องค์กรวิชาการ และหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่เป็นอย่างดี สุดท้ายนี้หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจใน การพัฒนาระบบการดูแลโรคหืดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

URI:  http://hdl.handle.net/11228/3454
ISBN:  9789742991760
Full text: hs1910.zip

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.