บทสังเคราะห์ข้อเสนอบทบาทกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-09-29 16:11
แท็ก 
บทสังเคราะห์ข้อเสนอบทบาทกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การประเมินระบบการบริหารจัดการเขตบริการสุขภาพไทย Authors: ธีระ วรธนารัตน์ Issue Date: 2015...
จำนวนผู้อ่าน
2208
Title:  บทสังเคราะห์ข้อเสนอบทบาทกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21
Authors:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:  2011-09
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract: 

    ยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะจัดการความรู้มุ่งสู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน และหนึ่งในแผนงานวิจัยที่สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ การพัฒนาความเข้มแข็งกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ (Health system governance)

     คำว่า “การอภิบาลระบบ” มีการใช้มานานพอสมควร แต่ก็ให้ความหมายแตกต่างกัน ในที่นี้เราหมายถึง “การใช้อำนาจร่วมกัน (ของกลไกและหน่วยงานต่างๆ ) ในการกำกับทิศทางการตัดสินใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เช่น สุขภาวะของประชาชน)” กลไกอภิบาลระบบฯ จึงไม่ได้จำกัดที่กลไกภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่เป็นปฏิสัมพันธ์ของกลไกทั้งหมดในสังคม ซึ่งแต่ละกลไกมีพลังอำนาจในมิติที่ แตกต่างกัน กระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้จัดตั้งมาเกือบ ๗๐ ปี นับเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญในการอภิบาลระบบสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขเกิดขึ้นหลายครั้ง ครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่มีการแยกบทบาทของกรมวิชาการกับหน่วยปฏิบัติการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงและมีการขยายส่วนราชการต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนการเปลี่ยนแปลงครั้งหลังสุด ในปี ๒๕๔๕ ทำให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน่วยงานเทียบเท่ากรมอยู่ในสังกัด ๙ กรม และหน่วยงานในกำกับอีกจำนวนหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงครั้งหลังสุดจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาเกือบ ๑๐ ปี และเป็น ๑๐ ปี ที่สังคมไทยและปัญหาสุขภาพของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จนทำให้มีผู้ตั้งคำถามว่าสมควรที่จะทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหรือไม่ เป็นที่น่ายินดีว่ากระทรวง สาธารณสุขตอบสนองต่อประเด็นคำถามดังกล่าวด้วยการจัดกระบวนการต่างๆ อย่างกว้างขวาง ด้วยมุมมองและวิธีการที่เปิดกว้างอย่างมาก และด้วยกระบวนการดังกล่าว ไม่ว่าผลสรุปจะเป็นเช่นไร สะท้อนให้เห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ผ่านการปฏิรูปครั้งสำคัญไปแล้ว คือ การปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการ

      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ยินดีที่ได้มีโอกาสสนับสนุน และร่วมในกระบวนการดังกล่าวของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นภารกิจของ สวรส. คือ การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนา โดยหนึ่งในกิจกรรมที่ สวรส. ได้ร่วมสนับสนุนคือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ ๒๑” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เอกสารฉบับนี้ รวบรวมสาระสำคัญที่สังเคราะห์จากเอกสารนำเข้า และความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น โดยหวังว่าข้อมูลความรู้และความคิดเห็นต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาท ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปในอนาคต

Download   hs1873.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.