แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปี 2554-2558 : การจัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-06-22 11:09
แท็ก 
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปี 2554-2558
จำนวนผู้อ่าน
327
Title:  แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปี 2554-2558 : การจัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน
Authors:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:  2010 
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract: 

     แผนยุทธศาสตร์เป็น “เครื่องมือ” หนึ่งในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันของบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญร่วมกัน การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จึงต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย พร้อมๆ กับการใช้ข้อมูลความรู้ และ ชุดประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านต่างๆ ได้จริง ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพเป็นระยะๆ ทุก 3 ปี และแผนยุทธศาสตร์ฉบับล่าสุดได้สิ้นสุดในปี 2553 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ดำเนินการไปภายใต้หลักการดังกล่าว ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มทั้งในระดับสากล และภายในประเทศ ผ่านการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานวิจัย นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง จนสรุปเป็นข้อเสนอฯ ที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมเดือนมิถุนายน 2553 ที่ผ่านมาแผนยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพฉบับใหม่ ปรับกรอบระยะเวลาของแผนฯ จากแผนฯ ระยะ 3 ปี เป็นแผนฯ ระยะ 5 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการดำเนินงานมากขึ้น โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มุ่งเน้นการจัดการความรู้ สนับสนุนการพัฒนา “ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับกระแสการขับเคลื่อนกลไกทุกภาคส่วนของสังคมใน “การปฏิรูปประเทศไทย” ในปัจจุบัน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขตระหนักดีว่า สถาบันเป็นเพียงกลไกเล็กๆ กลไกหนึ่งในระบบสุขภาพ และเป้าหมายการพัฒนา “ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน” นั้น ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่สถาบันฯ จะผลักดันให้สำเร็จได้โดยลำพัง หวังว่าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพ พ.ศ. 2554-2558 นี้ จะช่วยประสานความพยายามของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ในที่สุด

Download   hs1753.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.