รายงานประจำปี 2553

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-04-18 21:39
แท็ก 
รายงานประจำปี 2553
จำนวนผู้อ่าน
240
Title:  รายงานประจำปี 2553 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Authors:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:  2011
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract: 

      ในปีงบประมาณ 2553 เป็นปีสุดท้ายของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ปี 2551-2553 ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้สวรส.เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการความรู้เพื่อไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ และการสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ในช่วงครึ่งปีแรกจึงเป็นช่วงเวลาแห่งสรุปบทเรียน ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา พร้อมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดด้อย และโอกาสในการพัฒนา เพื่อเป็นพื้นฐานประกอบการพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะต่อไป        

        โดยสรุปผลงานปีงบประมาณ 2553 ของสวรส.ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามพันธกิจระดับหนึ่ง โดยยังมีประเด็นที่ต้องการการพัฒนาความรู้และกลไกต่างๆอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือ การสร้างความเข้มแข็งของกลไกและบุคลากรในการวิจัยระบบสุขภาพ เพื่อให้สามารถรองรับกับความท้าทายใหม่ๆ ที่ต้องการความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมาก

Download   annualreport_2553.zip

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.