12 นวัตกรรมการแพทย์: 12 ผลงานวิจัยไทย เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-08-31 08:51
แท็ก 

Title:             12 นวัตกรรมการแพทย์: 12 ผลงานวิจัยไทย เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
Authors:       สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Issue Date:   Aug-2019
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องการรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัญหาสุขภาพกายและจิตที่มีเพิ่มมากขึ้น ขณะที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับสุขภาพเช่นกัน นี่คือจุดเริ่มต้นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขให้ความสำคัญกับทุกครั้งของการเริ่มต้นสร้างสรรค์งานวิจัย ที่มุ่งเพิ่มความสุข ลดความทุกข์ยากของผู้ป่วย มุ่งเปลี่ยนปัญหาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเปลี่ยนวิถีดั้งเดิมสู่วิถีของระบบสุขภาพใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและโรค ซึ่งเป็นที่มาของการรวบรวมผลงาน "12 นวัตกรรมการแพทย์: 12 ผลงานวิจัยไทย เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย"

 

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.