เรื่องเล่าเติบโตด้วยประสบการณ์

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-07-26 15:54
แท็ก 
เรื่องเล่าเติบโตด้วยประสบการณ์
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: เรื่องเล่าเรียนรู้เปลี่ยนผ่านตัวตน Editors: วัชรา ริ้วไพบูลย์, บุษบงก์ วิเศษพลชัย และดลฤดี...
จำนวนผู้อ่าน
320

Title:            เรื่องเล่าเติบโตด้วยประสบการณ์
Editors:       วัชรา ริ้วไพบูลย์, บุษบงก์ วิเศษพลชัย และดลฤดี ศรีศุภผล
Issue Date:  July-2019
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คือ องค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายที่นำไปสู่การแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่า งานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นจะเกิดขึ้นจากการมีข้อเสนอโครงการที่ดี มีโจทย์วิจัยชัดเจน มีมุมมองกรอบความคิดที่เหมาะสม รวมถึงระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือที่นำมาใช้ควรมีความสอดคล้องกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นำมาตอบคำถามการวิจัยได้ โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่นักวิจัยจะเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นสำคัญ การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใช้เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือ หรือ Narrative Research นั้น พบว่าในปัจจุบันมีงานวิจัยที่ใช้วิธีการ/กระบวนการลักษณะนี้มากขึ้น ซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะเพียงแต่งานวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงงานวิจัยเชิงคุณภาพหลายๆ มิติ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องระบบสุขภาพ ก็เห็นถึงความสำคัญของเครื่องมือนี้ แต่การจะเข้าใจทักษะเทคนิควิธีการดังกล่าวนั้น ต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เรียนรู้ที่จะนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้กับงานวิจัยเพื่อให้เกิดคุณภาพ ดังนั้น สวรส. จึงพัฒนาหลักสูตร “การวิจัยด้วยเทคนิคกระบวนการเล่าเรื่องและการใช้เรื่องเล่า” เพื่อนำมาเสริมศักยภาพนักวิจัย ภายใต้ระบบการจัดการงานวิจัยสำหรับภาคีเครือข่ายที่มีความร่วมมือกัน จนสามารถเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดและได้งานวิจัยในหัวข้อที่สามารถขยายให้เห็นความซับซ้อนเชิงระบบมากขึ้นและสามารถจัดการข้อมูลองค์ความรู้ในรูปแบบ “เรื่องเล่า” ที่จะนำไปสู่การเผยแพร่ใช้ประโยชน์ต่อไป

หนังสือ “เรื่องเล่าเติบโตด้วยประสบการณ์” เล่มนี้เกิดจากการรวบรวมเรื่องเล่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้ระบบการจัดการงานวิจัย หลักสูตร “การวิจัยด้วยเทคนิคกระบวนการเล่าเรื่องและการใช้เรื่องเล่า” ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยหนังสือเล่มนี้เป็น 1 ใน 4 เล่มของหนังสือชุด “เมื่อนักวิจัยเขียนเรื่องเล่า” อันประกอบด้วย 1) เรื่องเล่าคนเล็กๆ ในระบบที่ซับซ้อน 2) เรื่องเล่าเติบโตด้วยประสบการณ์ 3) เรื่องเล่าเรียนรู้เปลี่ยนผ่านตัวตน 4) เรื่องเล่างานอันเป็นที่รัก หนังสือเรื่องเล่าคนเล็กๆ ในระบบที่ซับซ้อน เล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องเล่า จำนวน 24 เรื่องที่แสดงให้เห็นการเติบโตผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ หลากหลายบริบทที่จะสามารถช่วยให้ผู้อ่านได้ตรึกตรองสะท้อนคิดถึงการเติบโตผ่านประสบการณ์ของตนเอง

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.