พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-02-05 13:13
แท็ก 
พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
จำนวนผู้อ่าน
1257

Title:            พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
Authors:       สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Issue Date:  Oct-2018
Publisher:    สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Abstract

เนื่องด้วยในโอกาสที่การสาธารณสุขไทยมีวาระครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2561 จึงได้จัดทำ “พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย” เพื่อรวบรวมคำศัพท์ ความหมาย ตลอดจนคำแปลภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในวงการสาธารณสุขสาขาต่างๆ ให้มีความครอบคลุม ตามรูปแบบของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งถือเป็นหนังสืออ้างอิงที่มีคุณค่าอันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การศึกษา การวิจัย และการต่อยอดความรู้ในด้านระบบการสาธารณสุขไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0 ต่อไป

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ