หลักสูตรและประมวลรายวิชา การสื่อสารเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-01-11 10:40
แท็ก 
หลักสูตรและประมวลรายวิชา การสื่อสารเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยุติวัณโรคในประเทศไทย หลักการและเหตุผล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (...
จำนวนผู้อ่าน
221

Title:            หลักสูตรและประมวลรายวิชา การสื่อสารเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค
Authors:      จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน; ผลิน กมลวัทน์; พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์; เพชรวรรณ พึ่งรัศมี; วรรัตน อิ่มสงวน; สุรสิทธิ์ บุพชาติ; อะเคื้อ อุณหเลขกะ
Issue Date:  Aug-2018
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 14 ประเทศของโลกที่มีปัญหาเกี่ยวกับวัณโรค (Tuberculosis) ร่วมกันทั้งสามด้าน คือ มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคติดเชื้อเอชไอวี (TB/HIV) และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) สูง ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ประมาณ 120,000 ราย และเสียชีวิตประมาณร้อยละ 10 การยุติการระบาดของวัณโรค (End TB) จะต้องค้นหาผู้ป่วยให้เร็วและรักษาให้หาย การค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค (contact investigation, CI) เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดการป่วยใหม่ และลดการเสียชีวิต แต่ความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคในประเทศไทยยังต่ำมาก เนื่องจากวัณโรคเป็นโรคที่มีการตีตราทางสังคม (stigma) การค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคจำเป็นต้องใช้ทักษะในการสื่อสาร เพราะผู้ป่วยวัณโรคหรือผู้สัมผัส อาจปิดบังข้อมูลหรือกระบวนการค้นหาผู้สัมผัสอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมแก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้ มีการวิจัยจากต่างประเทศหลายเรื่องรายงานถึงความสำคัญของการสัมภาษณ์และทักษะการสื่อสารของบุคลากรที่มีต่อประสิทธิภาพการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการสื่อสารให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค เพราะการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรการสำคัญของการยุติการระบาดของวัณโรคในชุมชนที่คุ้มค่า ซึ่งหลักสูตรการสื่อสารเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค ได้รับการพัฒนาจากหลักฐานการวิจัยที่ดำเนินงานในประเทศไทยและประยุกต์บางส่วนจากคู่มือการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการสัมภาษณ์ เพื่อค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.