คู่มือการค้นหาผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการได้ยิน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2018-11-16 09:11
แท็ก 
คู่มือการค้นหาผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการได้ยิน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เวทีเสวนาวิชาการ “เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อสังคมสูงวัยไทยที่มีคุณภาพ” วันศุกร์ที่ 31...
จำนวนผู้อ่าน
137

Title:            คู่มือการค้นหาผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการได้ยิน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
Authors:      ขวัญชนก ยิ้มแต้; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; พรเทพ เกษมศิริ; ภาธร ภิรมย์ไชย; ภีม เอี่ยมประไพ

Issue Date:  2018
Publisher:    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

ประเทศไทยในปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากความก้าวหน้าด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุข จนเป็นที่คาดการณ์ว่าปีพ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หนึ่งในปัญหาสุขภาพที่สำคัญและพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ คือ ภาวะการสูญเสียการได้ยินหรือหูตึง อันนำไปสู่อุปสรรคในการสื่อสารของผู้สูงอายุ ทำให้ความสุขของทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลใกล้ชิดลดลงและส่งผลทางอ้อมต่อสุขภาพด้านอื่นๆ ของผู้สูงอายุอีกด้วย

ภาวะหูตึงสามารถแก้ไขได้โดยการตรวจรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ โดยแพทย์หู คอ จมูก หรือหากรักษาไม่ได้จนเกิดมีความพิการทางการได้ยินก็สามารถบรรเทาความรุนแรงด้วยการใส่เครื่องช่วยฟังที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับผลตรวจการได้ยินโดยนักแก้ไขการได้ยิน แต่ปัญหาคือผู้ที่อาศัยในท้องถิ่นห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงบริการตรวจการได้ยินหรือรับเครื่องช่วยฟังได้ เนื่องจากไม่สะดวกที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลเพียงลำพัง นอกจากนี้เมื่อได้รับเครื่องช่วยฟังแล้วแต่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการใช้ที่ถูกต้องก็ไม่สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นได้

โครงการพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบค้นหาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการได้ยินในชุมชนต่อเนื่องระยะยาวในการพัฒนาระบบและรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการได้ยินจึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้อยู่ “ใกล้ชิดและใกล้ใจ” ผู้สูงอายุ เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการได้ยินและจัดระบบที่สะดวกต่อการส่งผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการได้ยินเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนมีที่ปรึกษาเมื่อเครื่องช่วยฟังทำงานไม่ปกติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จักเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ ความสุขและรอยยิ้มของผู้สูงอายุในสังคมไทย

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.