รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : วิจัยระบบสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2018-07-26 12:02
แท็ก 
รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : วิจัยระบบสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
1606

ในปี 2560 สวรส. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตอบสนองนโยบายสำคัญของประเทศ อาทิเช่น การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และผลักดันการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม หรือนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม โดยมิติด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็น 1 ใน 5 เป้าหมายสำคัญของรัฐบาล

ซึ่ง สวรส. ได้ปรับทิศทางและพัฒนางาน รองรับนโยบายประเทศและกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเน้นการแก้ไขปัญหาสุขภาพสำคัญของประเทศและความต้องการของสังคม

ทั้งนี้ การดำเนินงานสำคัญในปี 2560 สวรส. ได้ดำเนินการ 1) การปรับทิศทางการวิจัยเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศ โดยมีโจทย์วิจัยที่ตรงความต้องการและสถานการณ์ปฏิรูปประเทศ สามารถนำความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพ ต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ 2) การบูรณาการบริหารทุนวิจัยกับหน่วยวิจัยสำคัญของประเทศ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเชื่อมโยงการดำเนินงานเพื่อเป้าหมายของประเทศครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น การส่งเสริมให้มีเครือข่ายวิจัยด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัย กรมวิชาการ หน่วยบริการและหน่วยวิจัยอื่นๆ การส่งเสริมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อรองรับการวิจัยที่จดทะเบียนยาสามัญ ซึ่งเป็นเป้าแรกของแผน 1-3 ปี ของแผนไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งรองรับการวิจัยในมนุษย์ในอนาคต ซึ่งมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น 3) เป็นองค์กรนำที่ดำเนินงานด้านการวิจัยในประเด็น Migrant Health และ Antimicrobial resistance ภายใต้แผนงาน WHO CCS (Country Cooperation Strategy) 4) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ รองรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ เป็นต้น โดยได้ทำการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับจำเป็น สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบภายใน เป็นต้น และ 5) การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย โดยสร้างและพัฒนาหน่วยวิจัยและศักยภาพของนักวิจัย

นอกจากนี้ การดำเนินงานที่ผ่านมา สวรส. สนับสนุนงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพสำคัญๆ หลายประเด็น อาทิเช่น การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว การพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้าย การวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือประเมินการคิดขั้นสูงในเด็กปฐมวัย การพัฒนาชุดตรวจโรคสมองเสื่อม เป็นต้น ทั้งนี้ยังคงมีโจทย์วิจัยอีกจำนวนมาก ที่สวรส. จะเร่งขับเคลื่อนให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบสุขภาพของประเทศต่อไป

สวรส. ขอขอบคุณคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ นักวิจัย เครือข่ายวิชาการ หน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน ตลอดจนบุคลากรภายใน ที่ได้ร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนงานวิจัยของ สวรส. ไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ นโยบาย ชุมชน/สังคม และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ที่สอดคล้องกับความต้องการตามสถานการณ์และบริบทของประเทศในช่วงที่ผ่านมา

Download: hsri-annual-2560

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.