สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2018-04-11 13:16
แท็ก 
สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จากข้อมูลดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ Corruption Perceptions Index (CPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่จัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ในปี 2561 มีการประเมินและจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประเทศไทยมีผลคะแนน CPI 36 คะแนน อยู่ในอันดับ 99 จากการจัดอันดับทั้งหมด
จำนวนผู้อ่าน
159

          สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต้านทุจริต ประจำปี 2561 นำแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรอบดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ลานหน้าห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

          จากแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดวิสัยทัศน์ว่า กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

          สวรส. ในฐานะหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้นำแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของ สวรส. ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

          โดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. ได้นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2561 ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและโปร่งใส ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและพร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจหรือการบริหารงานหรือการปฏิบัติงาน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสิ่งของมีค่า ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งเน้นทำงานแบบมีส่วนร่วม ยึดมั่นในค่านิยม FIRST ของสถาบัน ได้แก่ การมุ่งเน้นอนาคต (Future Focus)  ชัดเจนโปร่งใส (Integrity) ฝักใฝ่เรียนรู้ (Readiness to Learn)  ชูระบบทำงาน (System Approach) จัดการเป็นทีม (Teamwork)

          และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.