สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2018-04-11 13:16
แท็ก 
สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) นำโดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส ผู้แทนผู้อำนวยการ สวรส. นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการ สรพ. และคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2563
จำนวนผู้อ่าน
258

          สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต้านทุจริต ประจำปี 2561 นำแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรอบดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ลานหน้าห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

          จากแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดวิสัยทัศน์ว่า กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

          สวรส. ในฐานะหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้นำแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของ สวรส. ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

          โดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. ได้นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2561 ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและโปร่งใส ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและพร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจหรือการบริหารงานหรือการปฏิบัติงาน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสิ่งของมีค่า ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งเน้นทำงานแบบมีส่วนร่วม ยึดมั่นในค่านิยม FIRST ของสถาบัน ได้แก่ การมุ่งเน้นอนาคต (Future Focus)  ชัดเจนโปร่งใส (Integrity) ฝักใฝ่เรียนรู้ (Readiness to Learn)  ชูระบบทำงาน (System Approach) จัดการเป็นทีม (Teamwork)

          และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
 • สวรส. ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “สวรส. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.