16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2018-03-29 13:58
แท็ก 
16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สวรส. ระดมนักวิชาการสังเคราะห์กลไกระบบยา หวังอุดช่องโหว่ ลดคอร์รัปชั่นระหว่างทาง และเสริมสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบยาของประเทศ
จำนวนผู้อ่าน
684

          องค์กรรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เป็นกลไกบริหารจัดการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Management) ที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมกลไกรัฐเดิม เช่น ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  เพื่อตอบสนองช่องว่างของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  โดยมีจุดเด่นคือลักษณะการทำงานที่ยืดหยุ่น มีอิสระ คล่องตัว เพิ่มการกระจายอำนาจและการทำงานในลักษณะเครือข่าย เน้นประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประชาชนและสังคมโดยรวม  ประกอบด้วย  16 หน่วยงาน  ที่มีทั้งองค์กรด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านกองทุนสนับสนุน ซึ่งในปีนี้ได้ร่วมจัดการประชุมวิชาประจำปี ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) ในหัวข้อ “New Public Management : Thailand 4.0” และในการประชุมฯ ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช รองประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ปาฐกถาในหัวข้อ “องค์กร พรบ.เฉพาะ ยุค Thailand 4.0 : New Public Management สู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล” รวมทั้งผู้บริหารทั้ง 16 องค์กรได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ และข้อเสนอเชิงนโยบาย ว่าด้วยการพัฒนาองค์กร ทอพ. ไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มี นพ.พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

          ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะประธาน ทอพ. กล่าวในการประชุมดังกล่าว สาระสำคัญความว่า การรวมตัวกันของ ทอพ. มีเจตนารมณ์เดียวกันคือ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประสานพลังสร้างการจัดการองค์กรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” มุ่งสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศ ทำให้หน่วยงานรัฐต่างๆ ต้องเร่งปรับตั วเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

          ด้าน นพ.พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวว่า ในฐานะที่ สวรส. เป็นหนึ่งในองค์กรรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.เฉพาะ ที่ต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลา  โดย สวรส.ตระหนักเสมอว่า การบริหารองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลง และบริบทใหม่ๆ  จำเป็นต้องพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพและมีความยืดหยุ่น  มีการปรับตัวสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีสมรรถนะสูงและทันสมัย ควบคู่กับการยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

          ทั้งนี้ ผู้บริหารทั้ง 16 องค์กรรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.เฉพาะ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาองค์กร ทอพ. ไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและได้รับความไว้วางใจ เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง มีสาระสำคัญดังนี้  1.ประสานพลังและบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเพิ่มบทบาทการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาล การดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  2.เร่งพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ประสานทรัพยากรร่วมกัน สร้างนวัตกรรมแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหา และ 3.จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่กำกับองค์กรภาครัฐ เพื่อพัฒนา 16 องค์กรเฉพาะให้สามารถดำเนินการตามพันธกิจของแต่ละองค์กรได้อย่างเป็นอิสระและคล่องตัวมากขึ้น ที่สำคัญ ช่วยการขับเคลื่อนพันธกิจของรัฐบาลให้สำเร็จ โดยทบทวนข้อกำหนด ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน โดยมุ่งยึดแนวทางการบริหารจัดการองค์กรและกลไกการกำกับตามที่ได้ออกแบบและระบุไว้ในพระราชบัญญัติเฉพาะของแต่ละองค์กรเป็นหลัก

          นอกจากนั้น ภายในงานยังได้มีการจัดบูธนิทรรศการของทั้ง 16 องค์กรสมาชิก เพื่อเสนอนวัตกรรมและผลงานเด่นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  โดยในการประชุมฯ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้แทนจากทั้ง 16 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน  ทั้งนี้ ทอพ. มีสมาชิกเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  สถาบันอนุญาโตตุลาการ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.)  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  สถาบันอนุญาโตตุลาการ และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
 • 16 องค์กรรัฐตาม พรบ.เฉพาะ ประสานพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูง” เน้นประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีอิสระ เป็นไปตามเจตนา พรบ. เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.