สวรส. แจงกรอบวิจัยปี 62 เปิดรับข้อเสนอวิจัยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2018-01-25 20:58
สวรส. แจงกรอบวิจัยปี 62 เปิดรับข้อเสนอวิจัยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
จำนวนผู้อ่าน
304

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำเสนอกรอบการวิจัย ตลอดจนแนวทางการรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ 7 แผนงาน 16 ประเด็นวิจัย ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของ สวรส. ที่สนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามแผนพัฒนาประเทศ โดย สวรส. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพมาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ซึ่งในงานดังกล่าวมีนักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ด้านสังคม และภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกว่า 300 คน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา

          นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวในการบรรยายเรื่อง “ระบบวิจัยสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ” ว่า ประเทศที่มีระบบสุขภาพหรือระบบสาธารณสุขที่ดีเป็นไปตามหลักสากล ซึ่งองค์กรอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ใน 4 เรื่อง คือ 1) ประชากรของประเทศนั้นๆ จะต้องมีสุขภาพดี อัตราการเสียชีวิตน้อย อายุยืนควบคู่ไปกับการมีสุขภาพแข็งแรง 2) ระบบสุขภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เช่น การจัดให้มีแพทย์ประจำครอบครัวบริการประชาชนอย่างใกล้ชิด 3) การปกป้องไม่ให้ประชาชนล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพหรือการเจ็บป่วย และ 4) การจัดการระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยนำไปสู่ระบบสุขภาพที่ดีได้ คือ การที่ประชาชนจะต้องเข้าถึงระบบบริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง และการมีระบบบริการที่ปลอดภัยมีคุณภาพ ซึ่งการจะทำให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุข นับว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้เชิงประจักษ์เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

          นพ.พีรพล กล่าวต่อว่า สำหรับทิศทางการวิจัยของ สวรส. ภายใต้กรอบแนวคิดระบบสุขภาพ (6 Building Blocks of Health System) และแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของ สวรส. ประจำปีงบประมาณ 2562 สวรส. นั้น มุ่งเน้นที่การวิจัยเพื่อตอบสนองการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ตลอดจนนโยบายและประเด็นปัญหาสุขภาพของประเทศที่เป็นภาระสูง เป็นต้น โดยมีกรอบการวิจัย ประกอบด้วย 7 แผนงาน กับ 16 ประเด็นวิจัยที่อยู่ภายใต้แผนงานต่างๆ โดย 7 แผนงานวิจัยประกอบไปด้วย 1) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยี 2) แผนงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 3) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 4) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5) แผนงานวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังสุขภาพ 6) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบอภิบาลสุขภาพ และ 7) แผนงานวิจัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health)

          ทั้งนี้ จากเวทีมีการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาหรือช่องว่างของความรู้ที่ต้องการการวิจัยมาสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของประเทศ เช่น จากสถานการณ์ปัญหาสำคัญด้านยาพบว่า ในปี 2558 ประเทศไทยมีมูลค่าการบริโภคยารวม 162,914 ล้านบาท โดยคิดเป็นมูลค่าสัดส่วนการนำเข้ายาจากต่างประเทศสูงกว่าการผลิตในประเทศ 2 ต่อ 1 แผนงานวิจัยระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ของ สวรส. จึงเล็งเห็นว่าในระดับนโยบายควรมีการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อการวิจัยพัฒนาและผลิตยาให้ได้ภายในประเทศ และจากสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของประชากรบางกลุ่ม แผนงานวิจัยด้านการเงินการคลังสุขภาพ จึงต้องการสังเคราะห์ให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ของกลุ่มประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ รวมถึงการปรับปรุงระบบบริการให้ตอบสนองความจำเป็น และมีการเข้าถึงบริการได้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น แผนงานวิจัยการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ยังให้ความสำคัญกับงานวิจัยเชิงระบบเกี่ยวกับการกระจาย การพัฒนา และการธำรงกำลังคนไว้ในระบบสุขภาพ แผนงานด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เน้นการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ให้ตรงความต้องการของตลาด และลดการนำเข้าของประเทศ แผนงานด้านความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ มุ่งให้เกิดมาตรการ หรือเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะการรู้เท่าทันด้านสุขภาพ ที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์ระยะสั้นและระยะยาว แผนงานวิจัยระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ มีความต้องการการนำ Digital Technology มาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ รวมทั้ง แผนงานวิจัยกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มีเป้าหมายสำคัญกับการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่มีปัญหาสถานะไร้ที่อยู่ และความท้าทายในการเข้าถึงบริการและหลักประกันสุขภาพของคนไทยในต่างแดน เป็นต้น

          ทั้งนี้ สวรส. อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนองานวิจัย ประจำปี 2561 ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอฯ ได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นี้ สามารถดูรายละเอียดได้ทาง https://www.hsri.or.th/researcher/fund โทร 02-832-9268, 02-832-9273

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. แจงกรอบวิจัยปี 62 เปิดรับข้อเสนอวิจัยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
 • สวรส. แจงกรอบวิจัยปี 62 เปิดรับข้อเสนอวิจัยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
 • สวรส. แจงกรอบวิจัยปี 62 เปิดรับข้อเสนอวิจัยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
 • สวรส. แจงกรอบวิจัยปี 62 เปิดรับข้อเสนอวิจัยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
 • สวรส. แจงกรอบวิจัยปี 62 เปิดรับข้อเสนอวิจัยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
 • สวรส. แจงกรอบวิจัยปี 62 เปิดรับข้อเสนอวิจัยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
 • สวรส. แจงกรอบวิจัยปี 62 เปิดรับข้อเสนอวิจัยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
 • สวรส. แจงกรอบวิจัยปี 62 เปิดรับข้อเสนอวิจัยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
 • สวรส. แจงกรอบวิจัยปี 62 เปิดรับข้อเสนอวิจัยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
 • สวรส. แจงกรอบวิจัยปี 62 เปิดรับข้อเสนอวิจัยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.