สวรส. หนุนวิจัย “พัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2017-12-28 21:06
แท็ก 
สวรส. หนุนวิจัย “พัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง”
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
พบกับ งานวิจัยที่เป็นผลผลิตสำคัญ ของอีกหนึ่งพลังการขับเคลื่อน สู่เป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้รอดพ้นจากโควิด-19” กับ... • “พลาสมา” ทางเลือกการรักษา ช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 • “วิจัยมาตรฐานการกักตัว” แก้ปัญหาขาดบุคลากรการแพทย์ ในวิกฤตโควิด-19
จำนวนผู้อ่าน
192

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.)  กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ในนามคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 กทม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพพื้นที่กรุงเทพมหานคร  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในพื้นที่ กทม. และระดมความเห็นถึงแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ กทม.  โดยมี นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา

          นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ และประชาชนในพื้นที่มีความหลากหลายซับซ้อน  ดังนั้นการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ กทม.ให้มีประสิทธิภาพ  ต้องให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เชื่อมโยงกันทั้งในเรื่องของข้อมูลและการดำเนินงานด้านต่างๆ  โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม  นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ตั้งเป้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ไว้ว่า  ภายในปี 2575 คนกรุงเทพฯ จะปลอดโรคยอดฮิตของคนเมือง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ปัญหาสุขภาพจิต ทั้งการฆ่าตัวตาย ความเครียด โรคซึมเศร้า  มีอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค  และมีความปลอดภัยทางถนน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองที่มีฐานการดูแลสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบให้กับมหานครแห่งอื่นๆ ทั่วโลก

          ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น จากงานวิจัย “การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร” ของ สวรส. โดยคณะนักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการระดมความคิดเห็น ในการออกแบบระบบสุขภาพที่เหมาะสมกับคน กทม.

          รศ.ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนักวิจัย สวรส. กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ในช่วงแรกของการวิจัย  พบความซับซ้อนของโครงสร้างประชากร  และความหลากหลายของข้อมูลต่างๆ ค่อนข้างสูง  ซึ่งได้ทำการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ  ความต้องการและความพึงพอใจในระบบบริการสุขภาพ  รูปแบบการให้บริการ  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  ระบบข้อมูลสุขภาพ ฯลฯ ในพื้นที่ 4 เขต ได้แก่ ลาดพร้าว บางกอกน้อย จอมทอง และดอนเมือง 
ซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากการสำรวจในพื้นที่ และจากการทำงานของภาคส่วนต่างๆ  เพื่อให้การสังเคราะห์ข้อเสนอฯ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง  และตอบสนองความต้องการของคนกรุงเทพฯ  ตลอดจนนำไปสู่การส่งเสริมให้บุคคลและองค์กรต่างๆ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีการตัดสินใจ ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป

          ด้าน นพ.พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวว่า การพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพฯ  จำเป็นต้องมีการวางแผนโดยมีความเข้าใจในบริบทของพื้นที่ในทุกมิติ  ไม่ว่าจะเป็น  กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการด้านสุขภาพ เป็นใครบ้าง ซึ่งพื้นที่กรุงเทพฯ มีความซับซ้อนของประชากรค่อนข้างสูง  ทั้งจากปัจจัยสถานที่ทำงาน  สถานที่ศึกษา  ประชากรต่างด้าว ฯลฯ  ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมทางด้านสุขภาพตามวิถีชีวิต เช่น การดื่มสุรา การขับรถ การใช้สถานที่ในการออกกำลังกาย  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับบริการสุขภาพในสถานบริการต่างๆ  ข้อจำกัดของโครงสร้างการให้บริการภาครัฐ ส่งผลถึงความไม่ครอบคลุมของการให้บริการ  กำลังคนด้านสุขภาพ  การกำกับดูแลด้วยกลไกต่างๆ  และเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นในเวทีดังกล่าว จะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด  

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. หนุนวิจัย “พัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง”
 • สวรส. หนุนวิจัย “พัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง”
 • สวรส. หนุนวิจัย “พัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง”
 • สวรส. หนุนวิจัย “พัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง”
 • สวรส. หนุนวิจัย “พัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง”
 • สวรส. หนุนวิจัย “พัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง”
 • สวรส. หนุนวิจัย “พัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง”
 • สวรส. หนุนวิจัย “พัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง”
 • สวรส. หนุนวิจัย “พัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง”
 • สวรส. หนุนวิจัย “พัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง”
 • สวรส. หนุนวิจัย “พัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง”
 • สวรส. หนุนวิจัย “พัฒนาระบบสุขภาพคนกรุง”

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.