เปิดรับฟังความคิดเห็น พระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. ....

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-10-02 12:52
แท็ก 
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
239.67 KB
ดาวน์โหลด
16 ครั้ง
Default image
DOCX
49.01 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
101.17 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
95

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
(ตามหัวข้อที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด)

 

. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา

          พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานเฉพาะ “การศึกษา ค้นคว้า วิจัยกิจการด้านสาธารณสุข โดยสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านอื่น เช่น สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อให้กิจการด้านสาธารณสุขสามารถพัฒนาไปอย่างมีระบบ และสามารถแก้ปัญหาสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยขอบเขตการดำเนินงานเช่นนี้ ทำให้ไม่ครอบคลุมถึงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสังคมวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพ การวิจัยทางคลินิก และการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงควรมีกฎหมายที่ครอบคลุมวิจัยด้านสุขภาพโดยรวม และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานดังกล่าวโดยเฉพาะ ไม่ว่าทางด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ และด้านการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์


. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ปัญหา

กฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติได้นิยามคำว่า “สุขภาพ” ให้มีขอบเขตที่กว้างขวางกว่าคำว่า “สาธารณสุข” กล่าวคือ สุขภาพหมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมกันอย่างสมดุล การที่จะสร้างสุขภาพให้เกิดขึ้นแก่บุคคล ชุมชน และสังคมได้นั้น จำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การวิจัยสุขภาพของประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม มีทิศทางการวิจัยสุขภาพที่ชัดเจนและบูรณาการเป็นเอกภาพ รวมทั้งมีการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าการลงทุนการวิจัย อันจะนำความรู้จากการวิจัยที่สามารถสะท้อนให้เห็นช่องว่างการพัฒนา ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครบวงจรในการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนั้นยังสามารถนำใช้งานเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และการคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคและหรือผู้รับบริการสุขภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

. หลักการอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น

๑. นิยามของ “การวิจัยสุขภาพ” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้าโดยการทดลอง สำรวจ ตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความรู้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อพัฒนาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ได้แก่

(๑).การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสังคมวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพ

(๒).การวิจัยทางคลินิก

(๓).การวิจัยระบบสุขภาพ รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

(๔).การวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ

(๕).การวิจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

๒. มีคณะกรรมการ ๒ คณะ เพื่อทำหน้าที่ให้ครอบคลุมทุกด้าน คือ

๒.๑ คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ ทำหน้าที่ในการกำหนดแผนงาน ทิศทางของการสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติและแผนพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ และควบคุมกำกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ

๒.๒ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ ทำหน้าที่ในการประเมินความสอดคล้องของนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ และติดตามประเมินผลการบริหารกองทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การวิจัยสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะทำให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๓.จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพโดยโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน งบประมาณจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ ผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม และบริหารกองทุน

๔.มีกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน

 

. ร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟังความคิดเห็น

ดาวน์โหลด ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. ....

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิจัยสุขภาพไทย

โดยร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.. .... ได้ทาง

๑. อีเมล์ publichearing@hsri.or.th
๒. เว็บไซต์ www.lawamendment.go.th

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๑ .. ๒๕๖๐

 

และขอเชิญเข้าร่วมเวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. ....

ในวันที่ ๒ พ.. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันที่
๒๖ ต.. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด แบบตอบรับการเข้าร่วมเวทีการรับฟังความคิดเห็นฯ

ส่งแบบตอบรับมาทางอีเมล์ publichearing@hsri.or.th

ความคิดเห็น

test....
 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Refresh Type the characters you see in this picture. กรอกตัวอักษรหรือตัวเลขที่คุณเห็น ถ้าไม่สามารถอ่านได้ให้ทำการโหลดหน้านี้อีกครั้ง (ข้อมูลที่คุณกรอกไว้อาจหาย)  Switch to audio verification.