สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2017-08-09 15:43
แท็ก 
สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะเปิดให้มีเวทีสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง รู้ทันกัญชา : “คลายปมปัญหา - เดินหน้า” เพื่อประชาชน ขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย ประชาชน สื่อมวลชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นผู้ใช้เพื่อการรักษาโรค ผู้ปลูก ผู้ผลิต และผู้ให้บริการอย่างรอบด้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการใช้กัญชาเพื่อการรักษาและการแพทย์ รวมทั้งความจำเป็นของการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ของประเทศ
จำนวนผู้อ่าน
133

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำโดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. เข้ารับรางวัลผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนดีเด่น  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  ในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 “ทุนหมุนเวียนก้าวไกล สู่ Thailand 4.0” จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

          นายสมชัย สัจจพงษ์  ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นนับเป็นรางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจที่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้จัดการมอบรางวัลขึ้นทุกปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10  โดยในปี 2560 นี้ แบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท รวม 16 รางวัล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุนหมุนเวียนมุ่งพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0  ซึ่งรางวัลเหล่านี้ได้มอบให้แก่กองทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองทุนหมุนเวียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลที่ดี อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม  ตามนโยบาย Thailand 4.0  ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและลดความเหลื่อมล้ำ  

          ด้าน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  กล่าวว่า  กองทุนหมุนเวียนเป็นเครื่องมือหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ  ซึ่งปัจจุบันมี 116 กองทุน มูลค่าสินทรัพย์อยู่ที่ 3.738 ล้านล้านบาท  ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นกองทุนด้านการเกษตร  การคมนาคม  การวิจัย  สิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะกองทุนทางด้านสาธารณสุข  ซึ่งมีการดำเนินงานค่อนข้างดี  ทำให้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก  ดังนั้นการบริหารจัดการที่ดีจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยการดำเนินงานที่มีความเป็นอิสระของกองทุนหมุนเวียน  เพื่อความคล่องตัวนั้น  หากไม่มีการกำกับดูแล และควบคุมอย่างเหมาะสม ก็จะทำให้ด้อยประสิทธิภาพไปได้มากกว่าระบบราชการแบบเดิม  นอกจากนี้ แนวคิดและแนวปฏิบัติของหน่วยงานทุนหมุนเวียนต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0  การก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  การดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญใหม่  การมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา  ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว  ควบคู่ไปกับการผลักดันเทคโนโลยีใหม่ๆ  จนสามารถเกิดเป็นธุรกิจที่เติบโตได้  ตลอดจนยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี  การปฏิรูปประเทศ  แต่ละกองทุนหมุนเวียนต้องนำมาวางแผนบูรณาการเข้ากับเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงานด้วย  

          นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์  ผอ.สวรส.  กล่าวว่า  ในโอกาสที่กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535  ได้รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น จากกระทรวงการคลัง  โดยกรมบัญชีกลางในครั้งนี้  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวรส. ทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจในรางวัลดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  เพราะ สวรส. เป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีคนทำงานจำนวนไม่มากนัก  หากแต่ทีมงานทุกคนมีความมุ่งมั่นในการทำงานกันอย่างเต็มที่  และตระหนักถึงการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณของรัฐที่ได้รับมาอย่างคุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ  และตรวจสอบได้  เพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์  การสร้างคุณค่าต่อสังคม  ชุมชน  สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนสร้างนโยบายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  ในหลากหลายประเด็น  อาทิ  งานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  พัฒนาระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  พัฒนาด้านการเงินการคลังสุขภาพ  งานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ  ตลอดจนการพัฒนาเชิงระบบสุขภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ และนวัตกรรมต่างๆ   

          อนึ่ง คณะกรรมการตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น  ได้กำหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินรางวัล  โดยกำหนดให้มีรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น 4 ประเภท ได้แก่ 1.รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น รางวัลนี้มอบให้กับทุนหมุนเวียนที่มีการจัดการบริหาร พัฒนา และปรับปรุงองค์กรให้ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านการบริหารพัฒนา  
2.รางวัลการพัฒนาดีเด่น  เป็นรางวัลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง  3.รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น  รางวัลนี้มอบให้กับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น  สามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ  โดยเกณฑ์การตัดสินรางวัล  เช่น  ความสามารถในการจัดส่งรายงานทางการเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชีให้ สตง. ตรวจสอบรับรอง  การนำข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนไปปฏิบัติ  การไม่ปรากฏข่าวเชิงลบในสื่อสาธารณะ เป็นต้น  และ 4.รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ  เป็นรางวัลที่ยกย่องชมเชยให้กับทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี  มีผลการดำเนินงานในระดับดีเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี อันนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนขององค์กร 

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 • สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.