เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2017-06-15 10:10
แท็ก 

ในการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561  จัดโดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.)  และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัย  รวมถึงการแนะนำขั้นตอนและวิธีการสนับสนุนทุนวิจัย  วิธีการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่มีคุณภาพและถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขของ คอบช.  ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ  หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยสาขาต่างๆ  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,500 คน  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา  

พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  ได้กล่าวในการบรรยายพิเศษเรื่อง “ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ก้าวใหม่ มั่งคั่ง ยั่งยืน” ว่า  งานวิจัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะในปีนี้ที่เป็นปีแห่งการปฏิรูป “งานวิจัย” นับเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการปฏิรูปอย่างชัดเจนในทุกๆ ด้าน  และนำไปสู่ทิศทางการพัฒนาประเทศที่มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  ทั้งนี้หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนควรปรับบทบาทให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันตั้งแต่กระบวนการสร้างนักวิจัย  สร้างงานวิจัย  และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นนั้นควรเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของประเทศทั้งในภาคสังคม ภาคเศรษฐกิจ และภาคเทคโนโลยี  ในอันที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการอยู่ดีกินดี  ลดความเหลื่อมล้ำ  และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วย  โดยการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยต้องมุ่งไปสู่การปฏิบัติและใช้งานในภาคสังคมและภาคอุตสาหกรรมได้จริงและรวดเร็ว  ผ่านการบริหารจัดการงานวิจัยแบบมุ่งเป้าของ คอบช.  ทั้งนี้ กรอบการวิจัยที่ประกาศให้เสนอขอรับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2561 นี้  มีเป้าหมายเดินหน้าปฏิรูปสู่ไทยแลนด์ 4.0  โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายประเด็นเร่งด่วนของประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  และนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ  ตามทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล  

ด้าน  ทพ.จเร  วิชาไทย  ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.  กล่าวในการเสวนาเรื่อง “คอบช.พลิกโฉมงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งเป้า เพื่อตอบโจทย์ 4.0” และการเสวนาห้องย่อยเรื่อง “กะเทาะเปลือกความคิด พิชิตทุนมุ่งเป้า” ว่า  การทำงานร่วมกันของ คอบช.  ทำให้เกิดแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศร่วมกัน  ซึ่ง สวรส.เป็นเครือข่ายหนึ่งที่บริหารจัดการทุนวิจัยภายใต้แผนงานการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและการจัดสรรทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องมีกรอบการวิจัยมุ่งเป้าที่ชัดเจน  โดยในปีงบประมาณ 2561 นี้  สวรส. ได้กำหนดกรอบการวิจัยเป็น 2 กลุ่มเรื่อง  1) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  มี 2 ประเด็นย่อย คือ ประเด็นสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น   เพื่อให้ได้ความรู้ด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิตที่ทันสมัย  เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนานโยบายและระบบบริการสุขภาพจิตแก่เด็กและวัยรุ่น  และประเด็นลดการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุไทย  เพื่อให้ได้ความรู้และปฏิบัติการแนวใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  2) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์  เพื่อการวิจัยและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  มีศักยภาพที่จะผลิตใช้เองในประเทศ  ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยต่อยอดจากการพัฒนาต้นแบบสู่การวิจัยทางคลินิก (Clinical trial)  ทั้งนี้กรอบประเด็นวิจัยดังกล่าว  กระบวนการและเกณฑ์การพิจารณา  สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ สวรส. www.hsri.or.th

ทั้งนี้ คอบช. ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 มิ.ย. 2560  ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 14 มิ.ย. 2560  ภาคใต้ จ.สงขลา ในวันที่ 21 มิ.ย. 2560  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 26 มิ.ย. 2560  เพื่อให้นักวิจัยสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง  

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2561  ของ คอบช. จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ หรือ ระบบ NRMS  ซึ่งนักวิจัยสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยมาได้ที่  www.nrms.go.th  โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน  และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด  ทั้งนี้ ระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 27 ก.ค. 2560 นี้

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.