เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2017-06-15 10:10
แท็ก 
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สวรส . สนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า “ด้านการแพทย์และสาธารณสุข” สู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ...
จำนวนผู้อ่าน
232

ในการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561  จัดโดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.)  และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัย  รวมถึงการแนะนำขั้นตอนและวิธีการสนับสนุนทุนวิจัย  วิธีการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่มีคุณภาพและถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขของ คอบช.  ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ  หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยสาขาต่างๆ  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,500 คน  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา  

พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  ได้กล่าวในการบรรยายพิเศษเรื่อง “ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ก้าวใหม่ มั่งคั่ง ยั่งยืน” ว่า  งานวิจัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะในปีนี้ที่เป็นปีแห่งการปฏิรูป “งานวิจัย” นับเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการปฏิรูปอย่างชัดเจนในทุกๆ ด้าน  และนำไปสู่ทิศทางการพัฒนาประเทศที่มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  ทั้งนี้หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนควรปรับบทบาทให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันตั้งแต่กระบวนการสร้างนักวิจัย  สร้างงานวิจัย  และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นนั้นควรเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของประเทศทั้งในภาคสังคม ภาคเศรษฐกิจ และภาคเทคโนโลยี  ในอันที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการอยู่ดีกินดี  ลดความเหลื่อมล้ำ  และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วย  โดยการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยต้องมุ่งไปสู่การปฏิบัติและใช้งานในภาคสังคมและภาคอุตสาหกรรมได้จริงและรวดเร็ว  ผ่านการบริหารจัดการงานวิจัยแบบมุ่งเป้าของ คอบช.  ทั้งนี้ กรอบการวิจัยที่ประกาศให้เสนอขอรับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2561 นี้  มีเป้าหมายเดินหน้าปฏิรูปสู่ไทยแลนด์ 4.0  โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายประเด็นเร่งด่วนของประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ  และนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ  ตามทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล  

ด้าน  ทพ.จเร  วิชาไทย  ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.  กล่าวในการเสวนาเรื่อง “คอบช.พลิกโฉมงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งเป้า เพื่อตอบโจทย์ 4.0” และการเสวนาห้องย่อยเรื่อง “กะเทาะเปลือกความคิด พิชิตทุนมุ่งเป้า” ว่า  การทำงานร่วมกันของ คอบช.  ทำให้เกิดแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศร่วมกัน  ซึ่ง สวรส.เป็นเครือข่ายหนึ่งที่บริหารจัดการทุนวิจัยภายใต้แผนงานการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและการจัดสรรทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องมีกรอบการวิจัยมุ่งเป้าที่ชัดเจน  โดยในปีงบประมาณ 2561 นี้  สวรส. ได้กำหนดกรอบการวิจัยเป็น 2 กลุ่มเรื่อง  1) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  มี 2 ประเด็นย่อย คือ ประเด็นสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น   เพื่อให้ได้ความรู้ด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิตที่ทันสมัย  เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนานโยบายและระบบบริการสุขภาพจิตแก่เด็กและวัยรุ่น  และประเด็นลดการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุไทย  เพื่อให้ได้ความรู้และปฏิบัติการแนวใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  2) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์  เพื่อการวิจัยและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  มีศักยภาพที่จะผลิตใช้เองในประเทศ  ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยต่อยอดจากการพัฒนาต้นแบบสู่การวิจัยทางคลินิก (Clinical trial)  ทั้งนี้กรอบประเด็นวิจัยดังกล่าว  กระบวนการและเกณฑ์การพิจารณา  สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ สวรส. www.hsri.or.th

ทั้งนี้ คอบช. ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 มิ.ย. 2560  ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 14 มิ.ย. 2560  ภาคใต้ จ.สงขลา ในวันที่ 21 มิ.ย. 2560  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 26 มิ.ย. 2560  เพื่อให้นักวิจัยสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง  

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2561  ของ คอบช. จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ หรือ ระบบ NRMS  ซึ่งนักวิจัยสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยมาได้ที่  www.nrms.go.th  โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน  และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด  ทั้งนี้ ระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 27 ก.ค. 2560 นี้

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 61 มุ่ง “ปฏิรูปประเทศ เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”   พร้อมหนุนเครือข่ายรัฐ-เอกชน พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.