สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2017-03-22 14:36
แท็ก 
สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายประชาคมสุขภาพจังหวัดน่าน ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่าง มีส่วนร่วม ทั้งกับภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับการใช้ความรู้เป็นฐาน ควบคู่กับการระดมความรู้จากประสบการณ์ในพื้นที่และภูมิปัญญาของประชาชน
จำนวนผู้อ่าน
149

องค์กรที่รัฐจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ  เป็นกลไกบริหารจัดการสาธารณะใหม่ (New Public Management)  ที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมกลไกรัฐเดิม  เช่น  ระบบราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  เพื่อเป็นกลไกในการตอบสนองช่องว่างของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  โดยมีจุดเด่นคือลักษณะการทำงานที่ยืดหยุ่น  มีอิสระ  คล่องตัว  เพิ่มการกระจายอำนาจและการทำงานในลักษณะเครือข่าย  เน้นประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประชาชนและสังคมโดยรวม  รวมถึงเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารจัดการ  ประกอบด้วย  16 หน่วยงาน  ที่มีทั้งองค์กรด้านสุขภาพ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการศึกษา  ด้านเศรษฐกิจ  และกองทุนสนับสนุน  ซึ่งในปีนี้ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีโดยเป็นการประชุมผู้บริหารองค์กร ในหัวข้อ  “ประชารัฐร่วมใจ  สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ”  ซึ่งในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  ปาฐกถาในหัวข้อ “สูงวัยอย่างมีคุณค่า  น้อมนำพัฒนาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  และการลงนามความร่วมมือ“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ 16 หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ”  เพื่อประสานพลังและบูรณาการงานตามภารกิจของแต่ละองค์กรที่จะนำไปสู่การสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม  ตลอดจนเกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและจัดการความรู้ระหว่างองค์กร  รวมถึงการถ่ายทอดบทเรียนองค์ความรู้สู่องค์กรของรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะที่เกิดขึ้นใหม่  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาประเทศและสังคม  โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  มี นางวิชญา  เลขวิริยะกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวรส. เป็นผู้แทนในการร่วมลงนามครั้งนี้

ในการประชุมครั้งนี้  องค์กรของรัฐที่จัดตั้งตรม พ.ร.บ.เฉพาะ  ทั้ง 16 หน่วยงานได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของสังคมสูงวัย    เพื่อเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัยของประเทศไทยใน 2 เรื่องหลัก  ประกอบด้วย  ด้านบุคคล  และด้านระบบรองรับ  โดยในด้านบุคคล  ประกอบด้วย  การสร้างความรู้  และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง  เนื่องจากพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 95  มีโรคประจำตัว  โดยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีการออมให้มากขึ้น  ส่วนด้านระบบรองรับ  ได้เตรียมการกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการรองรับในช่วงสูงอายุ  เข้าเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติมากขึ้น  การวางระบบการรักษาพยาบาลให้ผู้สูงอายุเข้าถึงมากขึ้น  การส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเรียนรู้ตลอดช่วงอายุและรู้เท่าทันสถานการณ์  การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น

ด้าน สวรส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านวิชาการในระบบสุขภาพ  เห็นความสำคัญของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก  และพร้อมสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการบริหารจัดการความรู้ ที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  การสร้างเสริมสุขภาพ  การพัฒนามาตรฐาน  การพัฒนาเชิงนโยบาย  และด้านอื่นๆ  เพื่อรองรับสังคมสูงวัยและการพัฒนาผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

นอกจากนั้นยังได้มีเวทีเสวนาทางวิชาการหัวข้อที่น่าสนใจ  อาทิ  รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาสู่สังคมสูงวัย  สานพลังปัญญาสู่สังคมสูงวัย  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเข้าใจในระบบการดูแลผู้สูงวัยในมิติต่างๆ  มาร่วมเสวนาและเสนอแนะทางออกเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  ตลอดจนการจัดบูธนิทรรศการเพื่อเสนอนวัตกรรมและผลงานเด่นของแต่ละหน่วยงาน  รวมทั้ง บูธ “คำพ่อสอน”  การแสดงของ “หุ่นยนต์ดินสอ” สิ่งประดิษฐ์มือคนไทยเพื่อช่วยดูแลผู้สูงวัย  การบรรเลงและขับร้องเพลงของกลุ่มผู้สูงอายุจากวง “สานใจคอรัส”  โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผู้แทนจากทั้ง 16 หน่วยงานฯ  เข้าร่วมประชุมราว 400 คน  เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560  ณ  อาคารสุขภาพแห่งชาติ

ทั้งนี้  องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. เฉพาะ  ทั้ง 16 หน่วยงาน  ประกอบด้วย  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  สถาบันอนุญาโตตุลาการ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.)  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  โดยล่าสุดมีสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เข้าร่วมเป็นองค์กรที่ 16  

 

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
 • สวรส. ร่วมผนึกพลัง 16 องค์กรรัฐตาม พ.ร.บ.เฉพาะ มุ่งเป้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันข้อเสนอเตรียมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.