สวรส. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ตามรอยพ่อ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2017-02-15 11:23
แท็ก 
สวรส. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ตามรอยพ่อ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trasparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยพัฒนาระบบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด
จำนวนผู้อ่าน
175

ผู้บริหาร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (สรพ.)  นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรทั้ง 3 หน่วยงาน  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้การร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ตามรอยพ่อ  ตลอดจนการรวมพลังสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตของชาวอาคารสุขภาพแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

ด้าน สวรส. หนึ่งในองค์กรที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ และขับเคลื่อนฯ ในครั้งนี้  นำทีมโดย นพ.พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สวรส.  พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร   ตามนโยบายการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสของ สวรส.  ซึ่งบุคลากรทุกคนให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส  โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและตรวจสอบในการดำเนินงานได้  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  และพร้อมรับผิดชอบต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

นพ.พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์ ผอ.สวรส. กล่าวนำในการประกาศเจตนารมณ์ว่า  ในฐานะผู้บริหารของ สวรส.  ขอให้คำมั่นว่าจะบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  มีความโปร่งใส  และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  รวมทั้งการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ สวรส.ปราศจากการทุจริต  คอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน  ภายใต้การดำเนินงานตามค่านิยมของ สวรส. คือ  FIRST  ได้แก่  การมุ่งเน้นอนาคต (Future Focus)  ชัดเจนโปร่งใส (Integrity)  ฝักใฝ่เรียนรู้ (Readiness to Learn)  ชูระบบทำงาน (System Approach)  จัดการเป็นทีม (Teamwork)  ซึ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการดังกล่าวมาโดยตลอด  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน

ทั้งนี้นอกจากการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ยังได้มีการเสวนาในหัวข้อ “เราจะร่วมสร้างองค์กรธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างไร?”  ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายสรรเสริญ  พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ  นพ.จักรธรรม  ธรรมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  คุณวิชัย  อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)  เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและร่วมกันสร้างองค์กรธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ตามรอยพ่อ
 • สวรส. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ตามรอยพ่อ
 • สวรส. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ตามรอยพ่อ
 • สวรส. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ตามรอยพ่อ
 • สวรส. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ตามรอยพ่อ
 • สวรส. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ตามรอยพ่อ
 • สวรส. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ตามรอยพ่อ
 • สวรส. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ตามรอยพ่อ
 • สวรส. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ตามรอยพ่อ
 • สวรส. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ตามรอยพ่อ
 • สวรส. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ตามรอยพ่อ
 • สวรส. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล ตามรอยพ่อ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.