PMAC 2017 - การประชุมย่อยคู่ขนาน หัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
hsri-admin
เมื่อวันที่
2017-02-06 11:40
แท็ก 
PMAC 2017 - การประชุมย่อยคู่ขนาน หัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?”
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
776.41 KB
ดาวน์โหลด
250 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
405

ร่วมติดตามข้อมูล พร้อมร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาสุขภาพเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการ “ประชากรกลุ่มเปราะบาง” ในประเทศไทย


 

         สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมย่อยคู่ขนานในหัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ซึ่งในการประชุมได้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย และนำเสนอข้อมูลสำคัญจากงานวิจัย รูปธรรมการทำงานในพื้นที่ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนมุมมองและระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สปสช. UNICEF UNHCR

กำหนดการประชุมย่อยคู่ขนาน
หัวข้อ The Last Mile of UHC in Thailand, “Do We Reach the Vulnerable?”

 

08.30 - 08.50 น.

ลงทะเบียน

08.50 - 09.00 น

กล่าวเปิดการประชุม โดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

09.00 - 09.20 น.

ช่วงที่ 1 : เกริ่นนำเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย

- นำเสนอโดยวิดีโอ

09.20 - 11.00 น.

ช่วงที่ 2 : อะไร และ อย่างไร ?

ผู้นำอภิปราย : ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์

- การคัดกรองเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้และพฤติกรรมอารมณ์

โดย นพ.ภักดี สืบนุการณ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย

- การดูแลปัญหาวัยรุ่น โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

โดย พญ.ดวงดาว ศรียากูล

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

- ทิศทางความต้องการด้านการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ : ลำสนธิโมเดล

โดย นพ.สันติ ลาภเบญจกุล

โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

- งานเชิงรุกเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในพื้นที่ชายแดน

โดย นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

11.00 - 11.15 น.

ถาม - ตอบ สำหรับช่วงที่ 2

11.15 - 12.15 น.

ช่วงที่ 3 : จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ?

การสังเคราะห์คำจำกัดความประชากรกลุ่มเปราะบาง และสรุปแนวทาง มาตรการการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย

ผู้นำอภิปราย : ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

วิทยากร : ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์

ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์

ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ

12.15 - 12.30 น.

ถาม - ตอบ สำหรับช่วงที่ 3

ผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งงาน : ดร.ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่ง

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

ได้ตั้งแต่ 31 มกราคม 2560 โดยมีเอกสารที่น่าสนใจ อาทิ

 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ฉบับเดือนธันวาคม 2559
  เนื้อหาหลัก “สุขภาวะของประชากรเปราะบาง เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

 • บทความที่เกี่ยวข้อง

 • “ช่วงชั้นทางสังคม-ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม” กับการอธิบายถึงความเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางในสังคม

 • โฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน : ช่องว่างและวิกฤตการควบคุม

 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากลำบากของครอบครัวผู้สูงอายุไทย

 • แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย

 • Fact Sheet : The Last Mile of UHC in Thailand, “Do We Reach the Vulnerable?”
  (เอกสารประกอบการประชุม)

 

ความคิดเห็น

ขออนุญาตเรียนถามค่ะ  

ในการประชุมครั้งนี้ มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังด้วย ไม่ทราบว่าทางที่ประชุมจะอนุญาตให้เข้าร่วมด้วยได้หรือไม่คะ(เป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและมีความสนใจพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชากรต่างด้าวค่ะ)  

 

ขอบพระคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.