PMAC 2017 - การประชุมย่อยคู่ขนาน หัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
hsri-admin
เมื่อวันที่
2017-02-06 11:40
แท็ก 
PMAC 2017 - การประชุมย่อยคู่ขนาน หัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?”
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
776.41 KB
ดาวน์โหลด
355 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การประเมินผลการดูแลสุขภาพระยะกลางของผู้สูงอายุในประเทศไทยตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข...
จำนวนผู้อ่าน
450

ร่วมติดตามข้อมูล พร้อมร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาสุขภาพเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการ “ประชากรกลุ่มเปราะบาง” ในประเทศไทย


 

         สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมย่อยคู่ขนานในหัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ซึ่งในการประชุมได้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย และนำเสนอข้อมูลสำคัญจากงานวิจัย รูปธรรมการทำงานในพื้นที่ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนมุมมองและระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สปสช. UNICEF UNHCR

กำหนดการประชุมย่อยคู่ขนาน
หัวข้อ The Last Mile of UHC in Thailand, “Do We Reach the Vulnerable?”

 

08.30 - 08.50 น.

ลงทะเบียน

08.50 - 09.00 น

กล่าวเปิดการประชุม โดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

09.00 - 09.20 น.

ช่วงที่ 1 : เกริ่นนำเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย

- นำเสนอโดยวิดีโอ

09.20 - 11.00 น.

ช่วงที่ 2 : อะไร และ อย่างไร ?

ผู้นำอภิปราย : ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์

- การคัดกรองเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้และพฤติกรรมอารมณ์

โดย นพ.ภักดี สืบนุการณ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย

- การดูแลปัญหาวัยรุ่น โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

โดย พญ.ดวงดาว ศรียากูล

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

- ทิศทางความต้องการด้านการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ : ลำสนธิโมเดล

โดย นพ.สันติ ลาภเบญจกุล

โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

- งานเชิงรุกเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในพื้นที่ชายแดน

โดย นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์

โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

11.00 - 11.15 น.

ถาม - ตอบ สำหรับช่วงที่ 2

11.15 - 12.15 น.

ช่วงที่ 3 : จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ?

การสังเคราะห์คำจำกัดความประชากรกลุ่มเปราะบาง และสรุปแนวทาง มาตรการการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย

ผู้นำอภิปราย : ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

วิทยากร : ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์

ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์

ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ

12.15 - 12.30 น.

ถาม - ตอบ สำหรับช่วงที่ 3

ผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งงาน : ดร.ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่ง

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

ได้ตั้งแต่ 31 มกราคม 2560 โดยมีเอกสารที่น่าสนใจ อาทิ

 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ฉบับเดือนธันวาคม 2559
  เนื้อหาหลัก “สุขภาวะของประชากรเปราะบาง เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

 • บทความที่เกี่ยวข้อง

 • “ช่วงชั้นทางสังคม-ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม” กับการอธิบายถึงความเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางในสังคม

 • โฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน : ช่องว่างและวิกฤตการควบคุม

 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากลำบากของครอบครัวผู้สูงอายุไทย

 • แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย

 • Fact Sheet : The Last Mile of UHC in Thailand, “Do We Reach the Vulnerable?”
  (เอกสารประกอบการประชุม)

 

ความคิดเห็น

ขออนุญาตเรียนถามค่ะ  

ในการประชุมครั้งนี้ มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังด้วย ไม่ทราบว่าทางที่ประชุมจะอนุญาตให้เข้าร่วมด้วยได้หรือไม่คะ(เป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและมีความสนใจพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชากรต่างด้าวค่ะ)  

 

ขอบพระคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.