สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2016-12-07 16:39
สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
จำนวนผู้อ่าน
162

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ที่บริเวณห้องโถง สำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) รวมพลังในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อภาพลักษณ์ทีดีเพื่อประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต สร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ฝังความคิดแบบ Digital Thinking แก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข คือ การแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวม หรือจัดการลดผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้หมดไป

          ในงานดังกล่าว สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำโดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. พร้อมด้วย พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักจัดการงานวิจัยและประสานงานโครงการ นางวิชญา เลขวิริยะกุล รักษาการผู้จัดการสำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน สวรส. ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตไปพร้อมกับคณะผู้บริหาร และ บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขด้วย

          รายงานข่าวจากสำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า สมัชชาสหประชาชาติเห็นชอบให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(International Anti-Corruption Day) ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ในสมาชิก 191 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านทุจริต ค.ศ.2003 รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ ได้ใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ทั้งฝ่ายข้าราชการประจำและการเมือง รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน รวมทั้งกลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ร่วมมือกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง ช่วยยกระดับภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ลำดับที่ 3 ใน 9 ประเทศอาเซียน

          ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระสำคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ โดยใช้มาตรการ “3 ป. 1 ค.” คือ ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพกำหนดให้มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่โปร่งใส เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

          ทั้งนี้ ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ลดความเสี่ยงในการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่อง/แจ้งเบาะแสทาง ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุขหรือทางเว็บไซต์ https://www.stopcorruption.moph.go.th

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
 • สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.