สวรส. โชว์ 6 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2016-08-19 22:56
แท็ก 
สวรส. โชว์ 6 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข นำโดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิรูปฯ อาทิ ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา นพ.โสภณ เมฆธน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และนพ.นพพร ชื่นกลิ่น พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาข้อเสนอการขับเคลื่อนเขตสุขภาพ มีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่อย่างประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐรูปแบบใหม่ (Sandbox)
จำนวนผู้อ่าน
687

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คัดผลงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ 6 ผลงาน ร่วมโชว์ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

          มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 หรือ Thailand Research Expo 2016 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  นับเป็นงานใหญ่ประจำปีของเครือข่ายหน่วยงานวิจัยและผู้คนในแวดวงงานวิจัย  โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน  ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ  ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชน พาณิชย์ และอุตสาหกรรม  ซึ่งแต่ละผลงานล้วนเป็นผลจากการลงทุนทางด้านการวิจัยของประเทศทั้งสิ้น

          ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การจัดแสดงนิทรรศการ และการประชุมในหลากหลายประเด็น โดยในปีนี้พิธีเปิดภาคนิทรรศการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน  และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานภาคการประชุม ทั้งนี้ในการเปิดงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ  โดย สวรส. มี ทพ.จเร  วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมเปิดการประชุมในครั้งนี้  ซึ่งทุกหน่วยงานต่างร่วมแสดงพลังและประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมีเอกภาพร่วมกันต่อไป 

          ในด้านการแสดงผลงาน  สวรส.ได้คัดผลงานวิจัยด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ จำนวน 6 ผลงานมานำเสนอภายในโซนนิทรรศการของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พร้อมทีมนักวิจัยที่มาร่วมให้ข้อมูลและตอบคำถามกับผู้ที่สนใจ ซึ่งงานวิจัยทั้ง 6 ผลงาน ได้แก่
          ผลงานที่ 1 : การวัดปริมาณน้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะเบาหวาน  โดยชุดตรวจและกรรมวิธีการตรวจเบาหวานนี้มีประสิทธิภาพสูง สามารถวินิจฉัยครอบคลุมในกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และผู้ที่ไม่สามารถใช้วิธีเดิมตรวจวินิจฉัยได้ เหมาะกับการใช้งานในระดับโรงพยาบาล และในอนาคตจะพัฒนาเป็นชุดตรวจสำหรับบุคคลทั่วไปด้วย ซึ่งจะทำให้การติดตามภาวะเบาหวานมีความสะดวกรวดเร็ว และแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้ดีขึ้น  ทั้งนี้ สวรส. ได้มีการนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์แล้ว โดยคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรแล้ว 2 ฉบับ มีบทความงานวิจัยและทำการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ  โดยเน้นในกลุ่มโรงพยาบาล  องค์การเภสัชกรรม เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป
          ผลงานที่ 2 : การใช้พลาสมารักษาผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จากการติดเชื้อ เอนเทอโรไวรัส 71 (Enterovirus 71)  ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ที่มีอาการรุนแรง ดังนั้นวิธีถ่ายทอดภูมิคุ้มกัน โดยการให้พลาสมา (Hyperimmune plasma) ที่ได้รับจากอาสาสมัครสุขภาพแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันจำเพาะต่อโรคมือ เท้า ปาก จึงเป็นหนึ่งทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงได้อย่างดี
          ผลงานที่ 3 : การวิจัยเรื่องภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย  ได้ศึกษาถึงโอกาสการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบตันหรือเส้นประสาทเสื่อมในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  พร้อมหาแนวทางที่เป็นวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการถูกตัดขาและการเสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดหัวใจ  โดยผลงานวิจัยได้ถูกเผยแพร่โดยการบรรยายในการประชุมประจำปี 2558 ของสมาคมโรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ภายใต้ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  การตีพิมพ์ในหนังสือศัลยศาสตร์หลอดเลือดประยุกต์  ตลอดจนการนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการโรคเรื้อรังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป  
          ผลงานที่ 4 : การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา  จากการศึกษาทำให้พบว่า การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเยียวยาในสถานพยาบาล ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการจัดการพื้นที่ในการให้บริการ เช่น ปัญหาเรื่องป้ายบอกทาง  บอร์ดให้ข้อมูล  การติดภาพต่างๆ  ความไม่เพียงพอของพื้นที่ส่วนพักคอย  คุณภาพของอากาศในพื้นที่ให้บริการ ฯลฯ  ซึ่งองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยจะถูกถ่ายทอดต่อไปยังโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อปรับปรุงให้เป็นโมเดลต้นแบบต่อไป
          ผลงานที่ 5 : การพัฒนาเข็มฉีดยาตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง  เป็นการพัฒนาเข็มฉีดยาฯ ที่ได้มาตรฐานเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ  ซึ่งเข็มฉีดยาฯ ที่ผลิตขึ้นเองนี้ มีราคาถูกกว่าการนำเข้าถึงเล่มละประมาณ 2,000 บาท จึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา และเป็นการยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนในปะเทศได้อีกด้วย  หลังจากที่ได้มีการพัฒนาต้นแบบเข็มฉีดยา  ตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อแล้ว ทีมวิจัยได้วางแผนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไปใน 3 ส่วน ได้แก่ 1) การทำวิจัยในมนุษย์ตามแนวทางจริยธรรมสากล 2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อทำการผลิตต่อไป  และ  3) การยื่นจดทะเบียนครื่องมือแพทย์
          ผลงานที่ 6 : การใช้ยาในผู้สูงอายุไทย เขตภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย  ได้บูรณาการและสังเคราะห์กรอบนโยบายเพื่อพัฒนาการใช้ยาของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในระดับชุมชน  ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้านสุขภาพ  การให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล ทั้งในสถานพยาบาลและการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน  ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่ได้สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับการบริการด้านสาธารณสุขให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้ต่อไป

          อย่างไรก็ตาม สวรส.ยังมีผลงานวิจัยอีกจำนวนมากทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข  โดยท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของ สวรส.และองค์กรเครือข่าย http://kb.hsri.or.th  หรือติดตามข้อมูลความรู้ในระบบวิจัยสุขภาพได้ที่ เว็บไซต์ สวรส. www.hsri.or.th  โดย สวรส.มีความมุ่งมั่นและเร่งผลักดันให้งานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์ที่เกิดผลต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.