คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2016-06-25 17:59
แท็ก 
คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
จำนวนผู้อ่าน
269

          ในการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560  จัดโดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  โดยมีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ร่วมการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัย รวมถึงการแนะนำขั้นตอนและวิธีการสนับสนุนทุนวิจัย วิธีการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่มีคุณภาพและถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขของ คอบช.  ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ  หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยสาขาต่างๆ  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,500 คน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา  

          ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลักดันงานวิจัยของประเทศด้วยงบประมาณบูรณาการ” โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  การเสวนาเรื่อง “ขับเคลื่อนงานวิจัยของประเทศด้วยงานวิจัยมุ่งเป้า” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย น.ส.สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ (วช.)  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (สวทช.)  ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ (สกว.)  นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร (สวก.)  นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ (สวรส.)  ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย (สพภ.)  นายขจร จิตสุขุมมงคล (สกอ.)  ดร.กาญจนา วานิชกร (สวทน.)   และการเสวนาห้องย่อยที่แบ่งเป็นประเด็นวิจัยมุ่งเป้าด้านต่างๆ อาทิ  ด้านเกษตร  ด้านคมนาคม  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านการศึกษา  ด้านเทคโนโลยี  ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น

          นพ.พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวว่า งานวิจัยมุ่งเป้าของระบบการแพทย์และสาธารณสุข  ผลที่สะท้อนกลับมาอาจจะไม่ใช่การเติบโตทางเศรษฐกิจ  อาจจะไม่ใช่เรื่องการสร้างความมั่งคั่ง  แต่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทำให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน ป่วยน้อยลง  ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างกว้าง  ดังนั้นจำเป็นต้องมีความจำเพาะเจาะจงเป็นเรื่องๆ ไป เพื่อให้เกิดผลที่ชัดเจน  เช่น  สังคมไทยกำลังเดินไปสู่สังคมผู้สูงอายุ แล้วผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยมักมีปัญหาเรื่องตาต้อกระจก  ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาในเวลาที่เหมาะสม อาจทำให้ตามองไม่เห็นได้  ทั้งๆ ที่ปัจจุบันสามารถทำการผ่าตัดได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น  มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างชัดเจนและเข้มแข็ง โดยสามารถประกาศได้ว่า อำเภอพล ไม่มีคนตาบอดจากตาต้อกระจก เพราะสามารถคัดกรองได้ตั้งแต่เบื้องต้นและผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา  จากตัวอย่างดังกล่าว  สวรส.อาจจับมือกับผู้เกี่ยวข้องสร้างงานวิจัยโดยกำหนดเป้าหมายว่า ภายในกี่ปี คนไทยต้องไม่มีใครตาบอดจากตาต้อกระจก  หรือประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ของการบริโภคไอโอดีนกับระดับไอคิว  เช่น  เด็กไทยบางภูมิภาคได้รับไอโอดีนต่ำ สัมพันธ์กับระดับไอคิวที่วัดแล้วต่ำด้วยเช่นกัน  ทั้งๆ ที่มีการรณรงค์ให้บริโภคไอโอดีนอยู่แล้ว  แต่บางความเห็นก็มีความกังวลว่าบริโภคไอโอดีนมากไป จะเกิดผลไม่ดีด้วย ควรระวัง  ซึ่งถ้าเรามีประเด็นวิจัยมุ่งเป้าที่ชัดเจน ก็จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้ถูกต้องในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคไอโอดีนและระดับไอคิว เป็นต้น

          “สวรส. พยายามตั้งเป้าหมายและตั้งโจทย์งานวิจัยทางด้านสุขภาพที่ชัดเจนและพิจารณาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่พร้อม  ความรู้ที่เหมาะสม  ระบบบริการที่เป็นไปได้  เพราะบางเรื่องอาจต้องการกำลังคนที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  การจัดการอย่างเป็นระบบ  ความร่วมมือของระบบบริการ  เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในเวลาอันสั้น  และค่อยๆ พัฒนาความสำเร็จไปอย่างมีรูปธรรม  โดยในปีงบประมาณ 2560 นี้  กลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์  กรอบการวิจัยจะเน้นไปที่การพัฒนาการตรวจและชุดทดสอบ  ที่เป็นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดการวิจัยทางคลินิก และการพัฒนาเข้าสู่เชิงพาณิชย์  ด้านกลุ่มการแพทย์และสาธารณสุข ประเด็นการวิจัยด้านโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเน้นเรื่องโรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease : CKD) โดยมุ่งเป้าให้มีผลงานวิจัยสำหรับการพัฒนาและประเมิน service model เพื่อการป้องกัน ค้นหาโรคจากระยะเริ่มแรก การดูแลรักษา ชะลอการเสื่อมของไต และส่งเสริมบริการทดแทนไตวายระยะสุดท้าย  ประเด็นการวิจัยด้านโรคติดเชื้อ  ให้ความสำคัญกับวัณโรค วัณโรคดื้อยา ซึ่งยังเป็นปัญหาของประเทศ  ตลอดจนการวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ” นพ.พีรพล กล่าว
ทั้งนี้ คอบช. ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายนนี้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559  ภาคใต้ที่ จ.ตรัง ในวันที่  27 มิถุนายน 2559  และภาคเหนือที่ จ.เชียงราย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559  เพื่อให้นักวิจัยสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง  ซึ่งการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2560  ของคอบช. จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ หรือ ระบบ NRMS  ซึ่งนักวิจัยสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยมาได้ที่ http://www.nrms.go.th  โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด  ทั้งนี้ ระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2559

 

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 • คอบช. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แจงกรอบวิจัยปีงบ 60 เน้นงานวิจัยตอบสนองประเทศ พร้อมหนุนเครือข่ายจับมือทำงาน เคลื่อนสู่ผู้นำนวัตกรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.