เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-06-01 13:44
แท็ก 
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ตัวแทนเครือข่ายด้านสารสนเทศเพื่อสุขภาพระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Asia eHealth Information Network (AeHIN) ของประเทศไทย ได้รับเกียรติให้จัดการประชุม ภายในงาน Prince Mahidol Award Conference 2015 ภายใต้หัวข้อ Achieving Universal Health Coverage with Information and Communications
จำนวนผู้อ่าน
1686

 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งเป็นภาคีร่วมจัดงาน "การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล" ประจำปี 2560 (PMAC 2017)

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ในประเด็น “Addressing the Health of Vulnerable Populations for an Inclusive Society”

โดยผู้ได้รับคัดเลือกบทความตีพิมพ์ในวารสารฯ จะได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม PMAC 2017

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 รร.เซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ http://pmaconference.mahidol.ac.th/

หัวข้อ/ประเด็นบทความ

“Addressing the Health of Vulnerable Populations for an Inclusive Society”

สุขภาวะของประชากรกลุ่มเปราะบาง เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

  1. Who, Where and Why are the vulnerable populations ใครบ้างอยู่ในกลุ่มเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ เพราะอะไร มีผลสืบเนื่องอย่างไร

  2. Intervention to reach vulnerable แนวทางแก้ปัญหาเข้าถึงบริการสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง

  3. Political economy of vulnerability and UHC เศรษฐศาสตร์การเมืองของประชากรกลุ่มเปราะบาง และระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

กำหนดส่งบทความ (submission) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559  ขยายเวลาส่งบทความเป็นวันที่ 30 กันยายน 2559

Submission ผ่านทางระบบ e-journal วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข http://ejournal.hsri.or.th/

โดยบทความที่จะขอเสนอตีพิมพ์ให้ระบุคำว่า “PMAC” ไว้ในหน้าชื่อบทความ เช่น "PMAC สำรวจข้อมูลเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองของประชากรกลุ่มเปราะบาง "

ความคิดเห็น

กรณีศึกษา เปรียบเทียบ ระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลอง ขลุง จ.กำแพงเพชรและอำเภอกงหรา จ.พัทลุง

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Refresh Type the characters you see in this picture. กรอกตัวอักษรหรือตัวเลขที่คุณเห็น ถ้าไม่สามารถอ่านได้ให้ทำการโหลดหน้านี้อีกครั้ง (ข้อมูลที่คุณกรอกไว้อาจหาย)  Switch to audio verification.